Aktuality

MPC aj v zmenených podmienkach v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu vytvára podmienky funkčného, efektívneho, kvalitného a dostupného systému odborno-metodickej pomoci a zabezpečenia možností profesijného rozvoja pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (PZ a OZ) škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci na území Slovenskej republiky vrátane vykonávania atestácií. V tejto časti nájdete aktualizované informácie o novinkách v ponuke a činnosti MPC, rezortných aj partnerských inštitúcií, ako aj oznamy o zaujímavých podujatiach zameraných na profesijný rozvoj PZ a OZ.


Dňa 20.5.2019 sa na regionálnom pracovisku MPC v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár zameraný na učebné štýly žiakov. Lektorkou bola Mgr. Anna Pávová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie pre anglický a nemecký jazyk z regionálneho pracoviska MPC v Banskej Bystrici. Témou odborného seminára bola teória o učebných štýloch žiakov, ktorá je v oblasti vzdelávania stále populárna aj napriek tomu, že vedci z oblasti neurológie považujú učebné štýly za neuromýtus. V prvej časti seminára boli predstavené fakty z oblasti neurovedy, ktoré vysvetľujú ako funguje mozog a tiež výsledky štúdií zameraných na učebné štýly.

Na základe požiadavky vedenia Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi DP MPC Trnava zorganizovalo dňa 20.05.2019 odborný seminár pod názvom Inovatívne trendy vo výučbe matematiky. Odborný seminár sa konal v priestoroch gymnázia a lektorkou bola PaedDr. Lucia Rumanová z Pedagogickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

Seminár otvorila riaditeľka gymnázia RNDr. Viera Tkáčová, ktorá privítala v priestoroch školy zástupkyňu DP MPC v Trnave Mgr. Adrianu Lančaričovú a zaželala prítomným kolegom matematickú pohodu. Zástupkyňa DP MPC Trnava informovala učiteľov o pripravovanom podujatí MPC ...

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu realizovala dňa 16. mája 2019 v konferenčných priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave národnú konferenciu s názvom Erasmus+ spája. Konferencia sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej.

Cieľom konferencie „Erasmus+ spája“ bolo diskutovať o súčasných výzvach vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať. Konferencie sa za Metodicko-pedagogické centrum zúčastnili Mária Rychnavská a Mária Pappová.

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizovalo vo svojich priestoroch v Bratislave 17. mája 2019 odborný seminár pre študentov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave za účasti vyučujúceho prof. PhDr. Z. Obdržálka, DrSc.

Študenti pripravujúci sa na učiteľské povolanie v súlade s rámcovým študijným programom predmetu školský manažment absolvujú v rámci blokovej výučby odborné semináre v inštitúciách, ktoré poskytujú vzdelávanie žiakom alebo učiteľom a zisťujú kvalitu školy.

Jeden z takto zameraných odborných seminárov sa konal aj v MPC.