RNDr. Tomáš Lavický, PhD.

autor/garant

UID: 
RNDr. Tomáš Lavický, PhD.
Priezvisko: 
Lavický

Učebný zdroj obsahuje zásadné teoretické východiská vrátane ich interpretácie, z ktorých musí učiteľ vychádzať pri tvorbe učebnej osnovy.

Autori: 

T. Lavický,Z. Tkáčová

V základných a stredných školách sa špecificky problematike nanovedy a nanotechnológií prakticky nikto nevenuje, čo je spôsobené jednak absenciou učebných materiálov, jednak nedostatočnou prípravou učiteľov. Pritom je to interdisciplinárna problematika, ktorá sa prierezovo dotýka chémie, biológie, fyziky, informatiky, odborných predmetov mnohých študijných odborov, ale v neposlednom rade aj ekológie či etiky. Cieľom tohto učebného materiálu je predstaviť učiteľom rôznych predmetov základy nanovedy a nanotechnológií tak, aby si túto problematiku vedeli začleniť do svojej výučby.

Tvorba školských testov a ich vyhodnotenie by mali patriť k základným pedagogickým zručnostiam učiteľov v rámci zisťovania účinnosti ich práce. Učebný zdroj Tvorba a vyhodnotenie školského testu by mal doplniť praktické zručnosti účastníkov vzdelávania, ktoré postupne nadobúdajú v priebehu tvorby a vyhodnotenia svojho testu, o dôležité teoretické poznatky jednotlivých modulov vzdelávania. Preto sú najdôležitejšie teoretické poznatky uvádzané v postupnosti tvorby školského testu.

Publikácia je určená ako učebný zdroj pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov chémie v rámci vzdelávacieho programu Tvorba a hodnotenie maturitných zadaní z chémie. Ponúka návrhy chemických experimentov uskutočniteľných v špecifických podmienkach maturitnej skúšky, ktoré vychádzajú z cieľových požiadaviek pre ústnu zložku internej časti maturitnej skúšky z chémie.

Učebný zdroj Projektovanie vyučovacích hodín chémie pre činnostné vyučovanie obsahuje námety zo všeobecnej a anorganickej chémie na prípravu vyučovacích hodín so samostatnou činnosťou žiakov. Pomocou tohto učebného zdroja budú účastníci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom tvoriť projekty vyučovacích hodín so samostatnou činnosťou žiakov, vychádzajúc z požiadaviek svojich školských vzdelávacích programov.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti tvorby a hodnotenia úloh overujúcich vedomosti a zručnosti žiakov na 1. stupni ZŠ, v spôsobilosti zostavovania testov, získavania štatististických údajov a ich analyzovania.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti príprav vyučovacích hodín z prírodovedy s experimentálnou činnosťou.

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov pre začleňovanie problematiky nanovedy a nanotechnológií do prírodovedných a technických predmetov.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na výkon pedagogických činností spojených s tvorbou a hodnotením maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z chémie.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Inovovať profesijné kompetencie učiteľov chémie v oblasti IKT pre využitie programu ACD/ChemSketch v školskej praxi.