PaedDr. Renáta Pondelíková

autor/garant

UID: 
PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.
Priezvisko: 
Pondelíková
Autori: 

R. Pondelíková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese. Je zameraný na osvojenie si vedomostí a zručností v problematike rozvoja tvorivosti detí a žiakov v oblasti vizuálnej kultúry a na procesy vyučovania výtvarnej výchovy v škole i mimo vyučovania.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť účastníkom vzdelávania metódy a formy interpretácie výtvarného diela a poukázať na ich využitie v procese výtvarnej edukácie.

Učebný zdroj k akreditovanému programu Využitie grafických programov pri riešení výtvarných problémov na hodinách výtvarnej výchovy je určená učiteľom výtvarnej výchovy, ktorí chcú využiť digitálne technológie na hodinách výtvarnej výchovy tak, aby všetci žiaci mohli zažiť úspech a aby porozumeli princípom výtvarného jazyka.

Výtvarné aktivity sprevádzajú deti od raného detstva. Sú prirodzenou súčasťou rozvoja poznávacích
funkcií dieťaťa predškolského veku, prostredníctvom nich sa rozvíja osobnosť dieťaťa. V tomto období
dieťa objavuje samo seba, poznáva svet okolo seba, hľadá odpovede na svoje otázky. Zvedavosť je jeho
prirodzeným prejavom a hnacou silou jeho učenia sa. Výtvarné činnosti podporujú procesy učenia sa
dieťaťa, sú integrujúcou zložkou, keďže v tomto období dieťa spoznáva okolitý svet najmä cez obrazové

Program reaguje na aktuálnu potrebu vzdelávania pedagogických zamestnancov v súvislosti s uskutočnenými zmenami štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Dôležitou súčasťou vzdelávacieho programu je objasnenie základných teoretických východísk pripravovaného ŠVP vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra – výtvarná výchova a prezentovanie nových možností pri tvorbe výučbových aktivít zameraných na podporovanie vizuálnej gramotnosti detí. Program sa zaoberá i konkrétnymi metodickými postupmi, ukážkami a námetmi výtvarných činností, ktoré pomôžu absolventom programu pri realizácii výučbových aktivít.

Udržať si profesijné kompetencie v oblasti aplikácie výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese za účelom rozvoja tvorivého potenciálu každého dieťaťa a žiaka. rozšíriť vedomosti o teoretických východiskách v oblasti psychológie tvorivosti,
 prehĺbiť kompetenciu vytvárať metodické postupy v uplatňovaní tvorivosti pri aplikácii výtvarných techník vo výchovno-vzdelávacom procese,

Zámerom vzdelávacieho programu je zmena role učiteľa z pozície dozoru pri návšteve galérie do role facilitátora v galérii, zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov. Ponúka možnosti spolupráce školy s galériou ako priestorom pre vzdelávanie detí a žiakov, s čím súvisí uplatnenie iných foriem vyučovania.

Hlavným cieľom programu je zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti používania počítačových grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia PZ ovládať jednoduché grafické programy a využívať ich v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.