Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít

Výtvarné aktivity sprevádzajú deti od raného detstva. Sú prirodzenou súčasťou rozvoja poznávacích
funkcií dieťaťa predškolského veku, prostredníctvom nich sa rozvíja osobnosť dieťaťa. V tomto období
dieťa objavuje samo seba, poznáva svet okolo seba, hľadá odpovede na svoje otázky. Zvedavosť je jeho
prirodzeným prejavom a hnacou silou jeho učenia sa. Výtvarné činnosti podporujú procesy učenia sa
dieťaťa, sú integrujúcou zložkou, keďže v tomto období dieťa spoznáva okolitý svet najmä cez obrazové
vnímanie. Výtvarné činnosti dávajú priestor na rozvoj zmyslového vnímania, ktoré je východiskom
poznávania skutočnosti detí v tomto období. Sú nástrojom komunikácie voči sebe samému i okolitému
svetu. Využívajú sa pri personalizácii (poznávaní seba a svojich možností) i socializácii dieťaťa (osvojovaní
si špecificky ľudských foriem správania a konania, jazyka, vedomostí, hodnôt, kultúry). Pre dieťa sú
hrou. Cez výtvarné aktivity si dieťa osvojuje kompetencie potrebné na úspešné zvládnutie vyjadrenia
vlastných názorov a postojov v komunikačnom reťazci myšlienka – slovo – obraz – písmo. Z našich
zmyslov má zrak dominantné postavenie. Až 70 – 80 % všetkých informácií získava dieťa prostredníctvom
svojich zmyslov, najmä prostredníctvom zraku. Preto je potrebné venovať pozornosť vizuálnej
komunikácii so svetom. Osobitné postavenie v tejto komunikácii má písmo. Pomáha nám vyjadriť
naše myšlienky pomocou grafických znakov. Aby dieťa vedelo aj písomne vyjadriť svoje myšlienky,
musí si osvojiť grafomotorické zručnosti, ktoré tvoria základ písania. Komplexná zručnosť písať je
podmienená zrelosťou a utváraním špecifických zručností: vývoj motoriky umožňujúci správne sedenie,
lateralita dominantnej ruky, správne uchopenie grafického nástroja, podporované schopnosťami
a procesmi ako zmyslové vnímanie, priestorová orientácia, predstavivosť a pozornosť.
Publikácia ponúka jednu z možností, ako plánovať rozvoj grafomotorických zručností detí pomocou
výtvarných aktivít. Zdôvodňuje význam výtvarných aktivít pri rozvíjaní grafomotorických zručností
detí, vysvetľuje základné pojmy danej problematiky, zaoberá sa metódami a nástrojmi diagnostikovania
úrovne detského výtvarného prejavu a grafomotorických zručností. Rieši problematiku vhodných
podmienok na realizáciu výtvarných aktivít na podporu rozvoja grafomotorických zručností detí.

Autori: 
Pondelíková, R.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
ISBN: 
978-80-8052-379-4
Rok vydania: 
2011
Rozsah: 
54s.
Elektronická verzia: 
Publikacia pracovisko MPC: 
Verejná publikácia: