PaedDr. Dagmar Koštrnová

autor/garant

UID: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Priezvisko: 
Koštrnová
Autori: 

D. Koštrnová, M. Rychnavská, Ľ. Verbovanec, K. Vranaiová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je sprostredkovať účastníkom vzdelávania najnovšie poznatky z jednotlivých tematických okruhov pre prvú atestáciu učiteľov a súčasne aj konkrétne skúsenosti, pričom sa kladie dôraz na pedagogicko-didaktické a odborné vedomosti s ich dôsledným prepojením s činnosťou pedagogického zamestnanca.

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť komplexný sumár relevantných údajov a faktov podľa obsahu vzdelávacieho programu, ktoré sú zamerané na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesionálnych kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti tvorby a rozvoja pozitívnej klímy. Prináša aj teoretické poznatky týkajúce sa tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede, podáva prehľad súčasných širších a hlbších prístupov k nej a ukotvuje ich v širších pedagogických súvislostiach.

Autori: 

Zostavili:,D. Koštrnová Jarábek

Učebný zdroj slúži ako podporný materiál k akreditovanému vzdelávaciemu programu Výchovný poradca. Cieľom učebného zdroja je poskytnúť najmä výchovným poradcom základných, stredných a špeciálnych škôl informácie z teórie poradenstva, systému výchovného poradenstva, ako aj priblížiť ciele, úlohy a metódy práce výchovného poradcu, pedagogickú diagnostiku a jej špecifiká, špeciálnu starostlivosť o žiakov nadaných, talentovaných, žiakov so ŠVVP, propedeutiku porúch učenia a správania, prevenciu sociálno-patologických javov z pohľadu kompetencií výchovného poradcu.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Problematika šikanovania v školskom prostredí.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zmapovať poruchy správania s dôrazom na šikanovanie a sociálnu klímu a poskytnúť pedagogickým zamestnancom možnosti riešenia či eliminácie negatívnych javov súvisiacich so skúmanou oblasťou.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania informácie z oblasti prevencie, eliminácie a riešenia problematiky šikanovania v školskom prostredí.

Vzdelávací program poskytne rozšírenie portfólia najnovších poznatkov o špecifiká práce so žiakmi so ŠVVP a o dôsledkoch jednotlivých skupín zdravotného postihnutia v podmienkach bežných škôl.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania poznatky z tvorby a rozvoja pozitívnej klímy v triede.

Vzdelávací program je zameraný na aktualizáciu, podporu a rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré budú predmetom overenia prostredníctvom prvej atestácie.