PaedDr. Alica Dragulová, PhD.

autor/garant

UID: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Priezvisko: 
Dragulová
Autori: 

PaedDr. Alica Dragulová, PhD.; PhDr. Marta Hargašová, CSc.; PhDr. Alena Kopányiová, PhD.; PhDr. Eva Smiková, PhD.

Učebný zdroj Nové metódy odbornej činnosti v systéme výchovného poradenstva a prevencie je určený odborným zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. V rámci jeho tvorby autorky vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Učebný zdroj prináša niektoré poznatky potrebné na osvojenie tých kompetencií, ktoré profesijný štandard očakáva od odborného zamestnanca s druhou atestáciou.

Učebný zdroj je určený pedagogickým zamestnancom pripravujúcim sa v rámci prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie druhej atestácie. Pri jeho tvorbe sme vychádzali zo schválených tematických celkov akreditovaného programu kontinuálneho – prípravného atestačného vzdelávania. Špecifickým cieľom druhého tematického celku je „riešiť modelové edukačné situácie (tvorbu vzdelávacích cieľov, obsahov, štandardov, stratégií, foriem a prostriedkov) a samostatne vypracovať podľa inštrukcií návrh niektorého z kurikulárnych dokumentov“.

Obsah aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania je dôsledne zameraný na dosiahnutie hlavného a špecifických cieľov tak, aby obsahoval inovácie v geografii, didaktike geografie, ktoré sú potrebné na výkon pedagogickej činnosti učiteľa geografie.
Obsah tvoria tri moduly:
Modul 1:Model vyučovania s využitím fenoménu svetového hospodárstva globalizácie a svetovej hospodárskej krízy
Modul 2: Historická a súčasná hospodárska mapa sveta a vplyv globalizácie
Modul 3: Súčasná hospodárska a finančná kríza a jej dôsledky

Obsah aktualizačného programu kontinuálneho vzdelávania je dôsledne zameraný na dosiahnutie hlavného a špecifických cieľov tak, aby obsahoval inovácie v geografii, didaktike geografie, ktoré sú potrebné na výkon pedagogickej činnosti učiteľa geografie.
- Model vyučovania geografie s využitím fenoménu politická mapa sveta dynamický prvok vo výučbe geografie
- Zmeny na politickej mape sveta z historického pohľadu
- Politická mapa sveta ako dynamicky sa meniaca štruktúra politického rozdelenia Zeme.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania získať zručnosti pri príprave a realizácii geografickej exkurzie.

Účastník vzdelávacieho programu bude mať možnosť získať prehľad aktuálnych softvéroch z oblasti geografických informačných systémov,

Získať profesijné kompetencie v oblasti tvorby maturitných zadaní vz geografie na základe informácií o aktuálnych všeobecne záväznych predpisoch a nariadniach, týkajúcich sa prípravy a relaizácie maturitnej skúšky .

Poskytnúť učiteľom geografie ZŠ a SŠ poznatky o nových trendoch v geografických výskumoch.

Obsah vzdelávacieho programu tvoria aktuálne informácie ktoré zabezpečia účastníkom možnosť získať všetko potrebné pre tvorbu učebného plánu a učebnej osnovy predmetu geografia v praxi.