Ing. Zuzana Krištofová

autor/garant

UID: 
Ing. Zuzana Krištofová
Priezvisko: 
Krištofová
Autori: 

Z. Krištofová, E. Uličná

Učebný zdroj Baltík – úroveň mierne pokročilý obsahuje 17 tém venovaných metodike vyučovania programovania na základnej škole na pokročilejšej úrovni.

Autori: 

Z. Krištofová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj tvorivosti využitím programu Digitálne lego, ktorý je určený pre kategórie učiteľ a podkategórie učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a učiteľ pre primárne vzdelávanie.

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania v oblasti digitálnych kompetencií rozvíjaním tvorivosti využitím digitálneho Lega.

Implementácia IKT do prostredia všetkých stupňov škôl už prebieha. IKT sa využívajú zavedním kurikulárnych dokumentov v eduakčnom procese už v materských školách. Vzdelávací program sa zameraiava na rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov pre predprimárne vzdelávanie.

Grafický program RNA (Revelation Natural ART) je jedným z alternatívnych grafických programov, ktorý môžu učitelia materských škôl používať. Jeho výhodou je, že umožňuje vytvárať pracovné listy pre rozvoj tvorivosti a zručností menších detí.

Hlavný cieľ vzdelávacieho programu:
Je udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Hlavným cieľom vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca. získať zručnosti v inštalácii a nastavení grafického programu Tux Paint a vedieť ich aplikovať v praxi,vedieť efektívne využívať grafický program na vyučovacích hodinách i v záujmovej činnosti

Udržanie a aktualizácia profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v oblasti informačno-komunikačných technológií. Získať zručnosti v s jednotlivými nástrojmi tabuľkového procesoru Excel a vedieť ich aplikovať vo svojej praxi

Osvoji´t si zručnosti, navrhnúť a využívať také metódy a formy práce, pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný výkonový štandard žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania v predmete informatika

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania rozšíriť profesijné kompetencie v aplikovaní obsahového a výkonového štandardu informatickej výchovy vychádzajúc zo ŠVP do TVVP a v aplikovaní získaných vedomostí do vyučovacieho procesu v rámci tohto predmetu s využitím vhodných metód a foriem práce.