Kreslenie v grafickom programe RNA (Revelation Natural ART)

Grafický program RNA (Revelation Natural ART) je jedným z alternatívnych grafických programov, ktorý môžu učitelia materských škôl používať. Jeho výhodou je, že umožňuje vytvárať pracovné listy pre rozvoj tvorivosti a zručností menších detí.

Program kontinuálneho vzdelávania vytvára predpoklad na získanie kompetencií v oblasti využívania alternatívnych grafických prostredí. Absolvovaním programu si uchádzač aktualizuje a prehĺbi  teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri tvorbe pracovných listov a edukačných pomôcok pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacej činnosti.

Číslo akreditácie: 
1068/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: