Pracujeme s digitálnou hračkou Bee-bot v materskej škole

Implementácia IKT do prostredia všetkých stupňov škôl už prebieha. IKT sa využívajú zavedním kurikulárnych dokumentov v eduakčnom procese už v materských školách. Vzdelávací program sa zameraiava na rozvoj digitálnych kompetencií učiteľov pre predprimárne vzdelávanie. Rozvíja u učiteľov nielen zručnosť pri používaní digitálnej hračky Bee-Bot, ale rozširuje vedmosti učiteľov o možnosti jej efektívneho využívania pri plnení špecifických cieľov.

Číslo akreditácie: 
1070/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: