PaedDr. Marcela Pjatková

autor/garant

Priezvisko: 
Pjatková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu je určený účastníkom aktualizačného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe IKT na hodinách matematiky. Špecifické ciele vzdelávacieho programu sú formulované v súlade s  obsahom programu a definované na každý modul samostatne. V tomto učebnom zdroji sú predstavené dva programy z kategórie opensource, ktorých možnosti sú o veľa väčšie ako len ich použitie v stredoškolskej matematike. Programy z kategórii opensource môžeme voľne meniť, keďže je prístupný ich zdrojový kód a vytváraťsi tak vlastné konfigurácie.

Autori: 

M. Pjatková,M. Remetová,R. Novootná,T. Baginová

Učebný zdroj Koordinátor drogovej prevencie je určený účastníkom špecializačného vzdelávania v rovnomennom akreditovanom vzdelávacom programe. Jedným z dôvodov na jeho vytvorenie bolo prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorý zaviedol kariérovú pozíciu na výkon špecializovaných činností, ktoré si vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií.

Autori: 

M. Pjatková,A. Popovič

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v environmentálnej výchove.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prehĺbiť profesijné kompetencie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy.

Autori: 

M. Pjatková,Ľ. Fapšo,S. Pavlíková

Učebný zdroj bol vytvorený k programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov matematiky, ktorým pomôže zlepšiť zručnosti pomocou IKT. Program Excel umožňuje ľahké zostrojovanie grafov funkcií preberaných na strednej škole, umožňuje ľahké riešenie matematických rovníc a ich sústav všetkým žiakom.

Vzdelávanie je zamerané na praktické riešenia spojitosti edukačných tém prírodovedných predmetov s reálnym životom.

Vzdelávací program je zameraný na rozvíjanie a rozšírenie odborných a pedagogických zručností v oblasti environmentálnej výchovy, najmä praktického vyučovania v teréne.

Vzdelávací program je zameraný na zdokonalenie a rozšírenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, ktoré sú potrebné pre informačnú gramotnosť učiteľov matematiky v stredných školách.