PaedDr. Ing. Peter Orendáč, PhD.

autor/garant

UID: 
Ing. Peter Orendáč, PhD.
Priezvisko: 
Orendáč

Učebný zdroj podáva stručný exkurz dejinami cirkevného školstva vo svete a u nás. Upriamuje pozornosť aj na právne aspekty fungovania cirkevných škôl. V najobsiahlejšej časti predstavuje učiteľom najdôležitejšie dokumenty o pôsobení katolíckych škôl, v ktorých sa nachádzajú informácie o filozofii katolíckych škôl, úlohách a poslaní, požiadavkách na pedagógov i vízie do budúcnosti. Posledná časť je venovaná krátkemu prierezu výchovných systémov rehoľných spoločenstiev uplatňovaných aj v cirkevnom školstve na Slovensku.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese.
Hlavným cieľom učebného zdroja je podať pedagógom základné informácie o sv. Cyrilovi a Metodovi, ich misii a tradícii v koncentrovanejšej podobe.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania nadobudnúť kompetencie v oblasti didaktickej analýzy vyučovacej jednotky vychádzajúcich z teoretických východísk didaktickej analýzy k metodicky správnym postupom pri jej realizácii.

Vzdelávací program je zameraný na plánovanie a projektovanie edukačného procesu a implementácie špecifík učenia cirkvi do školského vzdelávacieho programu.

Udrţať a aktualizovať profesijné kompetencie v oblasti sebarozvoja o zručnosť a schopnosť implementovať cyrilometodský odkaz a dedičstvo otcov do edukačného procesu v súlade s poţiadavkami reformy školstva.

Vzdelávací program je zameraný na prácu so špecifickými cieľmi podľa vybraných taxonómií v predmete náboženstvo/náboženská výchova.

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prvkov východnej kresťanskej spirituality do edukačného procesu predmetu náboženstvo/náboženská výchova.

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prierezových tém do náboženskej edukácie v primárnom vzdelávaní.

Vzdelávací program je zameraný na implementáciu prierezových tém do náboženskej edukácie v nižšom sekundárnom vzdelávaní.