Odkaz sv. Cyrila a Metoda a jeho implementácia v edukačnom procese

Udrţať a aktualizovať profesijné kompetencie v oblasti sebarozvoja o zručnosť a schopnosť implementovať cyrilometodský odkaz a dedičstvo otcov do edukačného procesu v súlade s poţiadavkami reformy školstva.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1037/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Odkaz sv. Cyrila a Metóda a edukačný proces
Rozhodnutie o schválení: