Mgr. Ľubica Bekéniová

autor/garant

UID: 
Mgr. Ľubica Bekéniová
Priezvisko: 
Bekéniová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom s cieľom prispieť ku kultivovaniu jazykového vedomia a reči pedagógov, aby ako riadiaci komunikanti byť schopní kvalitnej pedagogickej komunikácie.
Je rozdelený na dve časti. Prvá sa venuje dôležitým teorémam prevažne z oblasti lingvistiky, druhá obsahuje niektoré relevantné výsledky výskumu autorky, ktorý bol zameraný na lingvistické aspekty didaktickej komunikácie.

Učebný zdroj pre účastníkov vzdelávacieho programu Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami prináša všeobecné poznatky z oblasti cieľov edukácie žiakov so špeciálnymi potrebami, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Okrem legislatívnych a teoretických východísk problematiky dramatoterapie obsahuje aj prakticky zameranú kapitolu na aktivity, cvičenia, hry, prístupy a podnety z oblasti tvorivej dramatiky s prvkami dramatoterapie pre prácu pedagóga. Nie sú to hotové návody, ale stimuly a inšpirácie pre pedagógov.

Autori: 

Ľ. Bekéniová M. Žilková

Učebný zdroj Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe, ktorý je spracovaný k akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, slúži ako pomôcka na zvýšenie efektivity mediálneho vzdelávania.

Inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti inštitucionálnej komunikácie v prostredí školy, aby sa stal sebareflektujúcim a sebakultivujúcim rečovým profesionálom a následne bol schopný implementovať nadobudnuté poznatky a zručnosti do edukačného procesu.

V zmysle nových záväzných pedagogických dokumentov ŠVP – ISCED 1, 2, 3 a profesijných štandardov zdokonaliť profesijné kompetencie a odborne, metodicky a prakticky pripraviť pedagogických zamestnancov na efektívne uplatnenie tvorivej dramatiky ako vyučovacieho média.

VP na základe cieľov edukácie žiakov so ŠVVP vychádzajúcimi zo ŠVP účastníci VP dokážu uplatniť svoje nadobudnuté kompetencie pri navrhovaní dramatoterapeutických intervencií a zároveň ich efektívne uplatniť v praxi.