Dramatoterapia v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami

VP na základe cieľov edukácie žiakov so ŠVVP vychádzajúcimi zo ŠVP účastníci VP dokážu uplatniť svoje nadobudnuté kompetencie pri navrhovaní dramatoterapeutických intervencií a zároveň ich efektívne uplatniť v praxi.

Číslo akreditácie: 
1079/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Prvky dramatoterapie v edukácii žiakov so špeciálnymi potrebami
Rozhodnutie o schválení: