Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium

V zmysle nových záväzných pedagogických dokumentov ŠVP – ISCED 1, 2, 3 a profesijných štandardov zdokonaliť profesijné kompetencie a odborne, metodicky a prakticky pripraviť pedagogických zamestnancov na efektívne uplatnenie tvorivej dramatiky ako vyučovacieho média.

Číslo akreditácie: 
1109/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: