Mgr. Elena Cinová

autor/garant

UID: 
PaedDr. Elena Cinová
Priezvisko: 
Cinová
Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Učebný zdroj Rómsky jazyk a reálie v edukácii bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rómsky jazyk v edukácii s cieľom podporiť jeho efektívnu realizáciu a kvalitné pedagogické výstupy jeho absolventov.

Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Druhá časť učebného zdroja Rómsky jazyk a reálie v edukácii predstavuje kontinuálne pokračovanie prehľadu historických i súčasných súvislostí a tendencií z oblasti vývoja, postavenia a miesta rómskeho jazyka vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky i v spoločnosti.

Autori: 

E. Cinová I. Kosová Z. Koreňová

Učebný zdroj je koncipovaný ako úvod do teoretických základov pedagogiky s vysvetlením základných pojmov v prvej kapitole. Na úvodnú časť nadväzuje kapitola o pravidlách efektívnej komunikácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Montessori pedagogiky a akéhokoľvek výchovno-vzdelávacieho systému.

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie vyuţívať znalosti o sociálnom
prostredí, mentalite a vzdelávacích potrebách ţiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo svojej
pedagogickej praxi bez predsudkov a stereotypov, vie efektívne komunikovať v záujme osobnostného
rozvoja ţiaka, aplikovať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb ţiaka, vypracovať a vytvoriť
podmienky na realizáciu individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Účastník vzdelávania sa bude vedieť orientovať v základných pedagogických dokumentoch a legislatíve (školský zákon, štátny vzdelávací program), - používať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka,

Aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického
zamestnanca v súvislosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia: používať veku primerané špecifické metódy a formy podporujúce učenie sa žiaka,
- poznať a využívať metódy personálneho rozvoja žiaka: sebapoznanie, sebauvedomenie, sebaúcty,
sebadôvery, sebaregulácie, sebarealizácie

Aktualizovať profesijné kompetencie pre implementáciu prvkov pedagogiky M. Montessori do edukačného procesu, využívať v praxi získané vedomosti a zručnosti pri konštruktívnom riešení správnych pracovných návykov, poznávacích procesov v oblastiach: pocitov (zrakových, sluchových, čuchových, chuťových, hmatových), vnemov (vnímanie tvaru, pohybu, času), predstáv, myslenia (praktického, konkrétno - názorného, abstraktného), reči, pamäte, ktorého súčasťou je učenie riešením problému,