Aktivizujúce metódy a formy v práci pedagogického asistenta

Účastník vzdelávania sa bude vedieť orientovať v základných pedagogických dokumentoch a legislatíve (školský zákon, štátny vzdelávací program), - používať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka,

Číslo akreditácie: 
973/2012 - KV