Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci ŠkVP

Aktualizovať profesijné kompetencie pre implementáciu prvkov pedagogiky M. Montessori do edukačného procesu, využívať v praxi získané vedomosti a zručnosti pri konštruktívnom riešení správnych pracovných návykov, poznávacích procesov v oblastiach: pocitov (zrakových, sluchových, čuchových, chuťových, hmatových), vnemov (vnímanie tvaru, pohybu, času), predstáv, myslenia (praktického, konkrétno - názorného, abstraktného), reči, pamäte, ktorého súčasťou je učenie riešením problému,

Číslo akreditácie: 
828/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Pomôž mi, aby som to urobil sám. Úvod do pedagogiky Montessori