Poznávaním žiakov z marginalizovaných komunít k vytváraniu priaznivého edukačného prostredia a odbúravaniu predsudkov

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie vyuţívať znalosti o sociálnom
prostredí, mentalite a vzdelávacích potrebách ţiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo svojej
pedagogickej praxi bez predsudkov a stereotypov, vie efektívne komunikovať v záujme osobnostného
rozvoja ţiaka, aplikovať metódy a stratégie podľa individuálnych potrieb ţiaka, vypracovať a vytvoriť
podmienky na realizáciu individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Číslo akreditácie: 
1150/2014 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: