Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Aktualizovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického
zamestnanca v súvislosti s prácou so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia: používať veku primerané špecifické metódy a formy podporujúce učenie sa žiaka,
- poznať a využívať metódy personálneho rozvoja žiaka: sebapoznanie, sebauvedomenie, sebaúcty,
sebadôvery, sebaregulácie, sebarealizácie

Číslo akreditácie: 
843/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP