Ing. Zdenka Kovalčíková

autor/garant

UID: 
Ing. Zdenka Kovalčíková
Priezvisko: 
Kovalčíková

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a odborné spôsobilosti účastníkov vzdelávania vo vyučovaní takých odborných ekonomických predmetov, ako sú podniková ekonomika, marketing, manažment, aplikovaná ekonómia, cvičná firma, hospodársky týždeň a iné.

Autori: 

Z. Kovalčíková,D. Boďo

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Moderný marketing pre stredné školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je vysvetliť základné témy z oblasti marketingu, ktoré si treba osvojiť, ak chceme riešiť úlohy marketingu v podnikoch i v spoločenskej praxi.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Vyučovanie jednoduchého účtovníctva s využitím ekonomického softvéru je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov metodického sprievodcu programom ALFA plus ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v rámci jeho prípravy na vyučovanie a poskytne mu metodický návod, ako postupovať pri vyučovaní jednoduchého účtovníctva v

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu Využitie ekonomického softvéru vo vyučovaní účtovníctva na stredných školách je vytvoriť pre učiteľa odborných ekonomických predmetov sprievodcu programami OMEGA a OLYMP ako pomôcku, ktorá mu odpovie na základné otázky v príprave na vyučovanie, poskytne mu metodický návod ako vytvoriť tematický plán, ako postupovať pri vyučovaní, ako sa vyhnúť chybám, ktoré počas v

Autori: 

Z. Kovalčíková, M. Jakubeková

Publikácia sa venuje základom ekonomickej teórie, pričom sa sústreďuje na základy ekonómie a ekonomiky v prepojení na reálnu prax. Následne ponúka jednoduché príklady aktivít zameraných na overenie poznatkov v reálnych situáciách, aby žiaci rozvíjali svoje ekonomické myslenie, uplatnenie zručností a učili sa vnímať svet okolo seba na základe poznania ekonomických zákonitostí.

Autori: 

Dubielová, V. - Kovalčíková, Z. - Solík, J.

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dane vo vyučovaní ekonomických predmetov na strednej škole je nielen rozšíriť a prehĺbiť vedomosti a zručnosti učiteľov v daňovej politike, ale poskytnúť im aj aktuálne informácie a poznatky z oblasti daní, ktoré nevyhnutne potrebujú na realizáciu kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je posilňovať a udržať profesijné kompetencie, prehĺbiť a ďalej rozvíjať odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti v oblasti marketingu vzdelávania pri identifikácii marketingového prostredia.

Vzdelávací program Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách vychádza z požiadaviek určených Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1 a poskytuje účastníkom vzdelávania získanie vedomostí, zručností a schopností z problematiky riadenia osobných financií, ochrany spotrebiteľa a z oblasti celkového fungovania finančného trhu. Účastníci vzdelávania absolvujú vyučovacie hodiny náročného, avšak zároveň veľmi zaujímavého a prospešného finančného vzdelávania, ktoré vychádza zo schválenej metodiky implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej gramotnosti. V rámci vzdelávania pedagogickí zamestnanci absolvujú zaujímavé prezentácie s aktivitami, ktoré môžu následne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese na základných a stredných školách (ďalej ZŠ a SŠ).

Vzdelávací program je zameraný na podporu ďalšieho finančného vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na oblasť efektívneho riadenia osobných financií za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí, zručností a odborných spôsobilostí vo vyučovaní tém súvisiacich s problematikou finančných rozhodnutí týkajúcich sa vlastných financií. Vychádza z požiadavky zvýšenia odborného a metodického potenciálu pedagogických zamestnancov, aby dokázali efektívne a prakticky implementovať vybrané témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.0) priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací program je určený učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí pri aplikácii aktuálnych verzií vybraných ekonomických softvérov štandardne využívaných na stredných školách vo vyučovaní jednoduchého účtovníctva Ide predovšetkým o sprostredkovanie aktuálnych odborných vedomostí a zručností, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov nevyhnutne potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Udržať a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky o bankách a bankovníctve.

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti pri vyučovaní problematiky malého a stredného podnikania na Slovensku v rámci ekonomických predmetov.

Vzdelávací program je určený učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí z oblasti moderného marketingu. Ide predovšetkým o sprostredkovanie inovácií, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov nevyhnutne potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Vzdelávací program je určený najmä učiteľom odborných ekonomických predmetov na stredných školách za účelom získania, rozšírenia a prehĺbenia vedomostí a odborných spôsobilostí pri aplikácii aktuálnych verzií vybraných ekonomických softvérov štandardne využívaných na stredných školách vo vyučovaní podvojného účtovníctva v predmetoch účtovníctvo, aplikovaná informatika, ekonomické cvičenia, cvičná firma a pod. Ide predovšetkým o sprostredkovanie aktuálnych odborných vedomostí a zručností, ktoré učitelia odborných ekonomických predmetov potrebujú za účelom realizácie kvalitnej profesijnej prípravy mladých ľudí.

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca, sprostredkovať aktuálne informácie z problematiky daní využiteľné pri výkone pedagogickej činnosti, rozširovať a rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti predovšetkým učiteľov odborných ekonomických predmetov, ktorí sa v rámci rôznych odborných predmetov na stredných školách stretávajú s problematikou daní, ktorá sa veľmi dynamicky mení a často sa aktualizuje.