Publikácie

Zobrazujem 21 - 30 z 1681
Vyberte oblasť, ktorá Vás zaujíma
Stačí napísať priezvisko autora
Napíšte aspoň časť názvu, jedno slovo alebo len časť slova, ktoré je v názve.
Napíšte aspoň časť ISBN

Interaktívna tabuľa v edukačnom procese - PDF

PaedDr. Iveta LabjakováUčebný zdroj k akreditovanému vzdelávaciemu programu Interaktívna tabuľa v edukačnom procese je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca v oblasti aktívneho a efektívneho využívania softvéru interaktívnej tabule pri tvorbe interaktívnych edukačných materiálov (predvádzacích zošitov) a ich implementácie do vzdelávacích alebo výchovných aktivít v edukačnom procese.


Umenie komunikácie - PDF

PhDr. Ingrid Nosková, PhD.Ambíciou učebného zdroja je ponúknuť inšpirácie na zlepšenie vlastného sebapoznania v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tým zlepšovať aj poznávanie iných a komunikáciu s nimi. Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou spolužitia ľudí, je základom sociálnej percepcie, ale aj pilierom spoznávania seba samých. Ide o špecifickú a jedinečnú činnosť, v ktorej sa zúročuje skúsenostný a vedomostný aparát komunikátora, ale najmä sa v nej odráža osobnosť človeka a jeho pocitová platforma, preto sa ju oplatí zdokonaľovať a skúmať. Zámerom učebného textu bolo motivovať a pomôcť učiteľom, ktorí majú snahu rozvíjať svoje profesijné kompetencie a získať nové poznatky a zručnosti z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. Publikácia sprostredkúva v intenciách neverbálnej komunikácie špecifikáciu gestiky, mimiky a mikroexpresie tváre, proxemiky a významu teritória, posturiky (významu polohy a držania tela), haptiky (reči dotykov), olfaktoriky (reči pachov a vôní) a koloriky (reči farieb). Z oblasti verbálnej komunikácie sa zameriava na techniku reči, na dýchanie a na explikáciu suprasegmetálnych javov. Publikácia ponúka aj spôsob, ako viesť empatickú komunikáciu, ako analyzovať externý a interný systém komunikácie, či ako adekvátne formulovať spätnú väzbu.

V súčasnej dobe rastie záujem ľudí o cieľavedomé ovplyvňovanie vlastnej komunikácie a vlastného správania vzhľadom na dosiahnutie komunikačného cieľa, preto môže byť vytvorený študijný text nápomocný a inšpirujúci pri skvalitňovaní intrapersonálnej i interpersonálnej komunikácie v živote človeka.


Slovenčina ako cudzí jazyk - PDF

Roman Kvapil, Darina Bačová, Karol Csiba, Zlatica Ilievová, Janka Píšová, Martina Uličná, Júlia VrábľováPredkladaná metodická príručka je len úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých učiteľov, ktorí prichádzajú do kontaktu so slovenčinou ako cudzím jazykom a predovšetkým s deťmi cudzincov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na Slovensku a stali sa súčasťou kolektívov slovenských škôl. Príručka neposkytuje vyčerpávajúci pohľad na problematiku zo spomínaných piatich uhlov pohľadu, ale má ambície z týchto uhlov pohľadu načrtnúť smerovanie celého procesu výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka od prijatia žiaka do slovenského školského kolektívu až po vybrané námety na prácu s deťmi cudzincov. Poskytnuté materiály sa preto sústreďujú predovšetkým na učiteľa, ktorý s uvedeným procesom doposiaľ nemal žiadne skúsenosti. Ponúknuté smerovanie príručky má okrem iného aj podnietiť učiteľa na hľadanie procesov výučby vhodne orientovaných na potreby zverených žiakov – detí cudzincov.


Formovanie vzťahu k podnikavosti - PDF

Ing. Miroslava JakubekováPublikácia reaguje na poslanie školy v oblasti prípravy žiakov na celé obdobie profesijnej kariéry a potrebu formovať u žiakov také kompetencie, ktoré budú potrebovať pre svoje povolania, pre profesijný rast a uplatnenie počas svojho produktívneho života. Poukazuje na jednoduché možnosti rozvoja podnikateľských kompetencií na základe poznania podnikateľského prostredia, motivácie k podnikaniu, rozvoja podnikateľského myslenia a uplatňovania poznatkov pri riešení konkrétnych úloh. Uvádza príklady na získanie prvých „skúseností“ so svetom podnikania cez návrhy vlastných podnikateľských riešení a hľadanie podmienok na ich realizáciu. Napriek tomu, že ide len o „podnikanie na papieri“, žiaci získavajú nové skúsenosti, poučenie a inšpiráciu v duchu výroku „Ak budete čakať, pokým nastane pravý okamžik, pravdepodobne nikdy nič neurobíte.“ Publikácia prezentuje možnosti, ako žiakom ukázať cestu k podnikaniu, vysvetliť jeho podstatu, plusy, mínusy aj príležitosti, ktoré prináša, a ohrozenia, s ktorým je spojené.


Vizualizácia ako súčasť edukácie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - PDF

PaedDr. Jana Verešová, PhD.Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.


Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením - PDF

PaedDr. Jana Tomášková, PhD.Učebný zdroj Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením je študijným materiálom
pre účastníkov vzdelávacieho programu Ako motivovať žiakov k čítaniu s porozumením, ale aj
pre všetkých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do mechanizmu podnecovania žiakov k čítaniu aplikovaním
nových didaktických prístupov vo vyučovacom procese i externom prostredí.


Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku - PDF

Editorka: Mgr. Terézia Peciarová, Grafická úprava: Ing. Monika ChovancováZborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Obsah

8 Program konferencie

10 Predslov

11 Postavenie slovenského jazyka v sústave vzdelávacích hodnôt v súčasnosti - Ján Kačala

18 Medzivojnová Československá republika v dejinách slovenského spisovného jazyka - Gabriela Múcsková

26 Štylistika a internetová žurnalistika: podnety, obmedzenia a výzvy - Vladimír Patráš

36 O potrebe jazykových kurzov slovenčiny pre učiteľov neslovenčinárov - Juraj Glovňa

42 Aktuálne problémy školskej jazykovej výchovy v historickom priesečníku - Július Lomenčík

53 Dedičstvo 1. svetovej vojny v slovnej zásobe slovenčiny - Katarína Balleková

63 Inovácie vyučovania materinského jazyka – podnety z jazykovedy - Katarína Muziková

73 Možnosti vyučovania slovenského jazyka v kontexte súčasných informačno-komunikačných technológií - Mária Šimková

81 Čitateľská gramotnosť a uplatnenie metakognitívnych metód a stratégií vo výučbe slovenského jazyka a literatúry - Ingrid Nosková

88 Využitie videosekvencií vo výučbe slovenského jazyka a literatúry - Darina Bačová

94 Využitie pracovných listov na hodinách slovenskej literatúry - Mária Onušková, Oľga Nestorová

119 Slovenčina pútavo a hravo za hranicami Slovenska - Slávka Džačovská, Ľubomír Molitoris

 


TECHNIKY A PRÍKLADY CITOVANIA PODĽA STN ISO 690: 2012 - PDF

Mgr. Terézia PeciarováPublikácia je stručným návodom na tvorbu bibliografických odkazov a citácií všetkých druhov informačných prameňov. Je určená pre autorov rôznych typov prác.


Implementácia tvorivého písania do výučby anglického jazyka - PDF

Mária MarciováTáto práca je určená učiteľom anglického jazyka, ktorí chcú rozvíjať a zdokonaľovať písomný prejav svojich žiakov. Cieľom práce je podať  stručnú charakteristiku tvorivosti, tvorivého vyučovania a tvorivého písania. Nadväzujúc na teoretické východiská  zdôrazňujem nosné princípy  tvorivého písania i jeho primárne ciele vo výchovno-vzdelávacom procese.  Práca reflektuje vhodné  žánre  aplikovateľné v procese tvorivého písania i v dimenziách rozvíjania osobnosti žiaka. Následne uvádzam konkrétne techniky hľadania tém a vhodné techniky stimulácie k písaniu, ktoré môžu byť účinným impulzom najmä v expozičnej fáze tvorivého písania. Posledná časť ponúka konkrétne námety na realizáciu tvorivého písania v predmete anglický jazyk s deskripciou metodického postupu pri ich realizácii a s konkrétnymi príkladmi.


Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - PDF

PaedDr. Iveta LabjakováMetodická príručka je určená učiteľom na vzdelávacom stupni ISCED 1. Oboznamuje učiteľov s medzinárodnými meraniami PISA a TIMSS, pričom primárne zameriava pozornosť na testovanie matematických úloh a tvorbu testových úloh z matematickej gramotnosti. Nosnú časť metodického materiálu tvoria návrhy úloh z matematickej gramotnosti pre žiakov 1. stupňa základnej školy.