zástupca riaditeľa

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Manažér vs líder – vedenie ľudí

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
PaedDr. Eva Frišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Mgr. Mária Pappová
Forma podujatia: 
prezenčne

Diskusný seminár

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
Ing. Zdenka Kovalčíková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy – Portfólio – Atestácie

Lektor: 
PhDr. Maroš Dvorský
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Sebariadenie a manažérska etika vedúcich pedagogických zamestnancov

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy a ich využitie pri preukazovaní a rozvoji profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Lektor: 
PaedDr. Mária Šnídlová
Forma podujatia: 
prezenčne

Seminár je rozložený do dvoch vzájomne nadväzujúcich častí, v ktorých sa účastníci oboznámia s teoretickými východiskami testovania žiakov 5. ročníka (T5) a ich vplyvom na hodnotenie kvality vzdelávania v školách na Slovensku.

Každá časť seminára sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Po teoretickom zavedení témy v prvej časti seminára, ktorá je ale tiež prepojená s praktickými ukážkami analýzy testov a testových úloh v T5 nasleduje praktická činnosť učiteľov s testami a tvorbou úloh v nich, ich analýzou a komparáciou s kurikulom daného predmetu. Súčasťou každého seminára je priestor na otvorenú diskusiu k téme.

1. deň (29. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Východiskové kontexty národného testovania piatakov
 • Zavedenie testovania piatakov ako jedného z podstatných nástrojov hodnotenia primárneho vzdelávania
 • Teoretické východiská k tvorbe testov a testových úloh
 • Bloomova taxonómia kognitívnych cieľov výchovy

Praktická časť:

 • Prezentácia názorov učiteľov na Testovanie 5  získaných z dotazníka realizovaného s učiteľmi, vyplnenie dotazníka účastníkmi seminára
 • Vlastná tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie - práca so vzdelávacími štandardmi pre primárne vzdelávanie v ŠVP- vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra a matematika (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)

2. deň (30. máj 2019 - 8:30 - 15:30)

Teoretická časť:

 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch zo slovenského jazyka a literatúry - prezentácia výsledkov výskumu
 • Analýza výsledkov testovania T5 podľa rôznych determinantov, ktoré mali vplyv na celkovú úspešnosť riešenia úloh v testoch z matematiky - prezentácia výsledkov výskumu

Praktická časť:

 • Práca s testom zo SJL použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva SJL v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
 • Diskusia zameraná na využívanie/nevyužívanie Bloomovej taxonómie pri tvorbe úloh pre svojich žiakov - vyvodenie vplyvu na úspešnosť v testovaní (analýza učebníc a pracovných zošitov využívaných vo výučbe)
 • Práca s testom z matematiky použitým v T5 - analýza úloh vo vzťahu k obsahovému a výkonovému štandardu  (súbežne s prezentáciou v teoretickej časti)
 • Tvorba úloh podľa Bloomovej taxonómie na vybrané témy z učiva matematiky v 4. ročníku ZŠ (práca v skupinách)
Začiatok podujatia: 
streda, 29. máj 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 30. máj 2019 - 15:30

Odborný seminár so skúseným lektorom z praxe je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov vybraných predmetov základných a stredných škôl. Seminár je zameraný na získanie a zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných na riešenie problematiky drogovej prevencie,  prevencie s tým súvisiacej manipulácie osobnosti, kriminality  a sociálno-patologických javov.  Účastníci získajú zaujímavé informácie o drogách a ich účinkoch, o systéme práce a agitácie drogových dílerov, o osobnosti drogovo závislého, ale i o práci polície, prevencii v praxi, komunikácii s drogovo závislou osobou a rodičmi závislého, dôvodoch a následkoch závislosti a tiež o odborníkoch na danú problematiku,  komunitných a liečebných zariadeniach.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 16. máj 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 16. máj 2019 - 13:00

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov. 

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 26. apríl 2019 - 14:30

Univerzálna edukačná aktivita pre všetky vekové kategórie, vzdelávacie oblasti a predmety, včítane výchovných. Zameraná je na podporu rozvoja myslenia a tvorivosti žiakov v kontexte s kogníciou, afektivitou i psychomotorikou podľa podoby realizácie. Základný model má ústnu podobu. V nadväznosti na edukačný cieľ, vekovú kategóriu, obsah môže mať aj písomnú podobu pracovného listu, prípadne jednotlivých zadaní či problémovej úlohy. Forma je tiež variabilná.

Cieľom Štátnej školskej inšpekcie je aktívne podporovať zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania – na základe externej evalvácie poskytovať objektívne zistenia o stave výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a zároveň poskytnúť informácie vo forme spätnej väzby školám a školským zariadeniam, rodičom, zriaďovateľom a ďalším zainteresovaným v oblasti vzdelávania. Cieľom odborného seminára je rozšíriť profesijné kompetencie účastníkov seminára, vedúcich zamestnancov škôl a ŠZ v oblasti riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obsah seminára je spracovaný na základe analýzy realizovanej  inšpekčnej činnosti štátnej školskej inšpekcie.

Začiatok podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 27. február 2019 - 13:15

Odborný seminár je venovaný problematike príchodu štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. Priemysel 4.0, ktorá prináša do sveta práce nové inteligentné systémy,  nové povolania a nové pracovné príležitosti. Prináša  i očakávania súvisiace s požiadavkami na  zamestnancov, čo pre  oblasť vzdelávania  znamená výzvu na včasné reagovanie v príprave absolventov s novými zručnosťami a kompetenciami.

Podujatie je určené pre výchovných poradcov, manažment škôl a vyučujúcich odborných predmetov strednej školy. Účastníci seminára budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, aké sú očakávané zmeny štruktúry profesií a zručností v kontexte konceptu Priemysel 4.0.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 14. február 2019 - 12:30

Odborný seminár pripravený v spolupráci s oddelením školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja je zameraný na problematiku výberu povolania v súlade s aktuálnymi možnosťami, trendmi a perspektívami trenčianskeho regiónu. Seminár je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov, výchovných poradcov a keriérových poradcov  základných škôl a triednych učiteľov druhého stupňa ZŠ. Účastníci seminára budú mať možnosť diskutovať o  problémoch, s ktorými sa v praxi stretávajú a získajú aktuálne informácie o potrebách pracovného trhu a možnostiach moderného spôsobu prípravy na povolanie. 

 

Začiatok podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 14. november 2018 - 13:00

Vzdelávací program je určený pre vedúcich pedagogických zamestnancov a rozvíja zručnosti vo využívaní systému na organizovanie času a ďalších IKT v riadiacej činnosti vpz, pri riadení malých projektov a organizovaní pracovných stretnutí.

Funkčné vzdelávanie pre:

 • vedúcich pedagogických zamestnancov škôl,
 • vedúcich pedagogických zamestnancov školských výchovno-vzdelávacích zariadení,
 • vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení,
 • vedúcich odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,

Program je zameraný na vytváranie predpokladom na implementáciu inovatívnych prvkov do systému výchovy a vzdelávania na školách a inováciu profesijných kompetencií vedúci pedagogických zamestnancov a to v dimenziách - normatívnej, rozvojovej, riadenia procesov výchovy a vzdelávania a v hodnotení a rozvoji pedagogických zamestnancov školy

Aktualizovať poznatky z kontrolnej činnosti, prehĺbiť poznatky o metódach, formách, prostriedkoch kontroly. Vedieť zostaviť plán kontroly, vyvodzovať účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov vyučovacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality školy.

Rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na výkon riadiacich činností v oblasti cyklického skvalitňovania školy ako celku uplatnením akčného výskumu.

Skvalitniť kompetencie vedúceho pedagogického zamestnanca potrebné na vytváranie pedagogickej synergie v prostredí školy a školského zariadenia, prostredníctvom ktorej bude rozvíjať svoj kladný vplyv na zamestnancov školy a školského zariadenia. Aktívna reflexia spracovaná do vízie vytvorí nástroj poznania na riadenie dynamiky sociálnych procesov, a to prostredníctvom špecifických interakcií budovať zdravú komunitu založenú na dobrých medziľudských vzťahoch a na vzájomnej úcte.

Vzdelávací program nadväzuje na obsah funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a zohľadňuje profesijné štandardy vedúceho pedagogického zamestnanca – učiteľa predprimárneho vzdelávania.