RNDr. Erika Fryková

autor/garant

UID: 
RNDr. Erika Fryková
Priezvisko: 
Fryková

Učebný zdroj Inovatívne postupy vo vyučovaní biológie sa venuje štátnemu a školskému vzdelávaciemu programu, analyzuje didaktické ciele a kľúčové kompetencie edukácie, pričom ich špecifikuje pre predmet biológia, a takisto sa venuje moderným koncepciám edukačného procesu, ako aj inovačným metódam a postupom vo vyučovaní, ktoré konkretizuje a implementuje do vyučovania biológie v rámci ŠVP ISCED 2 a 3.

Autori: 

RNDr. Erika Fryková

Učebný zdroj zahŕňa dve kapitoly. Prvá je venovaná interaktívnym tabuliam a ich príslušenstvu všeobecne a tabuli QOMO konkrétne a takisto poskytuje informácie o jednotlivých nástrojoch softvéru Flow!Works. Druhá kapitola prezentuje možnosti využitia tabule a softvéru vo vyučovaní (prostredníctvom vytvorených dokumentov, postupom ich tvorby, ako aj metodiky použitia).

Zmena štruktúry učiva v predmete biológia, nové témy v jej obsahu si vyžiadali a vyžadujú intenzívnejšiu prípravu učiteľov. Z tohto dôvodu bol vytvorený program kontinuálneho vzdelávania Nové témy vo vyučovaní biológie, ku ktorému vznikol učebný zdroj s totožným názvom. Tvoria ho tri kapitoly.

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov geografie v oblasti využívania digitálnych technológií s cieľom zvýšenia kvality, názornosti a efektivity poznávania Slovenska a regiónov sveta.

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa venuje novým témam vo vyučovaní biológie na základe štandardov v ISCED 2 a ISCED 3 pre biológiu, napr. jednotlivým typom ekosystémov, schopnostiam a osobitostiam človeka, dráždivosti, citlivosti a pohybu rastlín, zásadám správnej výživy atď. Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, ktorú tvorí návrh prípravy na vyučovaciu hodinu
biológie na novú tému učiva podľa aktuálnych vzdelávacích štandardov predmetu.

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa zameriava na rozvíjanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov, kde si učitelia osvoja zručnosti práce s interaktívnou tabuľou QOMO a zručnosti práce v prostredí Flow!Works (ovládanie prvkov a nástrojov tabule a softvéru). Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, prezentáciu tvorí HHT dokument vytvorený v softvéri Flow!Works z aprobačného predmetu s piatimi interaktívnymi aktivitami pre žiakov.

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa v troch moduloch postupne venuje legislatívnemu rámcu maturitnej skúšky v rámci ukončovania vzdelávania na stredných školách, cieľovým požiadavkám na maturitnú skúšku z biológie, cieľom a kompetenciám predmetu biológia, didaktickým pravidlám formulácie úloh maturitných zadaní, samotnej tvorbe a hodnoteniu úloh maturitných zadaní z biológie. Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, prezentáciu tvorí päť vypracovaných maturitných zadaní z predmetu biológia.

Prezentovaný akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania sa v prvom module venuje teoretickým východiskám inovatívnych postupov vo vyučovaní (zahŕňa problematiku štátneho a školského vzdelávacieho programu, didaktických cieľov a kľúčových kompetencií, moderných koncepcií edukačného procesu a inovačných metód vo vyučovaní). Druhý modul konkretizuje možnosti implementácie inovatívnych postupov do vyučovania biológie. Program sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Záverečnú prezentáciu tvorí príprava na vyučovaciu hodinu biológie s aplikáciou minimálne dvoch inovačných metód a predmetom pohovoru sú teoretické vedomosti z preberaného obsahu vzdelávania.