Editor máp a jeho využitie v edukačnom procese na hodinách geografie

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov geografie v oblasti využívania digitálnych technológií s cieľom zvýšenia kvality, názornosti a efektivity poznávania Slovenska a regiónov sveta.

Číslo akreditácie: 
1454/2015 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: