PhDr. Alexandra Húsková

autor/garant

UID: 
PhDr. Alexandra Húsková
Priezvisko: 
Húsková

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác. Je koncipovaný jednak ako pomôcka pre lektora pri „oživovaní“ vybraných poznatkov z oblasti štylistiky a objasňovaní inovovanej terminológie z tejto oblasti, ale hlavne ako pracovný materiál pre tvorivé dielne, základom ktorých je skupinová práca účastníkov vzdelávania.

Cieľom učebného zdroja je inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. Študijný text obsahuje okrem základných teoretických východísk didaktického konštruktivizmu najdôležitejšie inovácie z oblasti jazykovedy v rámci jednotlivých jazykových rovín.

Obsahom učebného zdroja  Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole je súhrn teoretických poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti s dôrazom na efektívne čitateľské stratégie a možnosti ich praktického využitia v navrhovaných vyučovacích hodinách. Súčasťou učebného zdroja sú pracovné listy a ukážky prác žiakov z realizovaných vyučovacích hodín.

Inovácia predmetových kompetencií potrebných na aplikáciu nových poznatkov z oblasti slohu
a jeho hodnotenia do výučby SJaL

Inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Inovácia nadpredmetových kompetencií potrebných na aplikáciu nových poznatkov
z oblasti čitateľskej gramotnosti do výučby na stredných školách.

Inovácia profesijných kompetencií učiteľa v podpore čítania, aktívneho vnímania a interpretácie
umeleckej literatúry a jej následného tvorivého spracovania do umeleckého prednesu.