Mgr. Eva Suchožová

autor/garant

UID: 
Mgr. Eva Suchožová
Priezvisko: 
Suchožová
Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Učebný zdroj Rómsky jazyk a reálie v edukácii bol vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rómsky jazyk v edukácii s cieľom podporiť jeho efektívnu realizáciu a kvalitné pedagogické výstupy jeho absolventov.

Autori: 

E. Suchožová,E. Cinová,S. Cina

Druhá časť učebného zdroja Rómsky jazyk a reálie v edukácii predstavuje kontinuálne pokračovanie prehľadu historických i súčasných súvislostí a tendencií z oblasti vývoja, postavenia a miesta rómskeho jazyka vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky i v spoločnosti.

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu súčasnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia. Autorka podrobne rozoberá globálne príčiny, príležitosti a výzvy pre globálneho občana, kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania, základné princípy globálneho učenia a jeho podstatu i špecifiká implementácie globálneho vzdelávania v podmienkach slovenského školského systému.

Obsahovú náplň aktualizačného vzdelávacieho programu tvoria metódy a formy práce a ich možná aplikácia v spolupráci s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávací program je určený pedagogickým asistentom pracujúcim so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v rámci získavania kompetencií v oblasti profesijného rozvoja, spolupráce s rodinou žiakov, stratégií pedagogickej asistencie v inkluzívnej škole, učebného prostredia a trendov vo využívaní učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK.

VP umožňuje získať a prehĺbiť poznatky z oblasti globálnych problémov a aplikácie informácií do edukačného procesu s globálnou dimenziou.

VP poskytuje cieľovej skupine PZ poznatky, schopnosti a zručnosti, ktoré umožňujú reagovať na aktuálne potreby žiakov v zmysle zohľadňovania ich špecifík a rešpektovania odlišnosti kultúr v súvislosti s jej vplyvom na vývin osobnosti a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov z MRK.