slovenský jazyk a slovenská literatúra

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách SJL a DEJ

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia v SJL

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie učiva o slovných druhoch a vybraných slovách hravou formou i prostredníctvom metód tvorivej dramatiky. Jednotlivé zadania v pracovných listoch žiaci plnia v kombinácii vypracovania úloh typu priraď, pomenuj, utvor, vypíš, odpovedz, nakresli a pod. s pohybovým stvárnením a pantomímou. Autorka využila nielen klasické zadania na rozvíjanie čítania s porozumením, no tiež metódy kritického myslenia, ako sú napr. cinquain, pojmové mapovanie, akrostich.

Učiteľ a žiak - partneri v procese učenia sa

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA
Forma podujatia: 
prezenčne

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je inovovať pedagogické zručnosti v súlade s novými podmienkami v rámci kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov do vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca – učiteľa predmetu slovenský jazyk a literatúra nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3).