učiteľ materskej školy

Aktuálne: 

Riadenie procesov, plánovanie a hodnotenie činnosti metodického združenia

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Koncepcia výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ a jej implementácia v praxi

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti alkotások nonverbális elemzésének lehetőségei - Možnosti interpretácie výtvarného diela

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Képzőművészeti technikák - Výtvarné techniky

Lektor: 
Mgr. Szilárd Fecsó
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Štandardy - Atestácie - Portfólio

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Predčitateľská gramotnosť

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vzdelávacia aktivita je zameraná na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí predškolského veku pri tvorbe vlastnej knihy s využitím jednej z metód predčitateľskej gramotnosti – tvorba knihy s prediktabilným textom. Deti porozprávajú jednoduchý príbeh podľa obrázkov, ktoré samy vytvoria. Zároveň lepia jednoduchý text s pomenovaním jednotlivých postáv a identifikujú jeho písmená. Vytváraním rytmu rozčleňujú dané slová na slabiky.

Vytváraním spoločnej knihy je možné vyjadriť aj vzájomný rešpekt a akceptáciu individuálnych schopností detí.

Implementácia finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Špecifiká vyučovania rusínskeho jazyka a literatúry v edukačnom systéme Slovenskej republiky

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Kreatívne myslenie a písanie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti zdravie a pohyb na rozvíjanie manipulačných zručností. Vzdelávacia aktivita je zameraná na formovanie psychomotrických, interpersonálnych a komunikačných kompetencií. Metodická inšpirácia je zameraná na poskytovanie správneho pohybového vzoru, prostredníctvom ktorého sa modeluje pohybová kultúra dieťaťa.

Portfólio ako nástroj profesijného rozvoja učiteľa materskej školy

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Vzdelávacia aktivita je smerovaná na podoblasť Človek a príroda. Prioritnou metódou využitou v aktivite je metóda V-CH-D (akronym: viem – chcem vedieť – dozvedel som sa). Je to metóda na rozvoj čitateľských stratégií, pomocou ktorých sa deti učia pracovať s textom. Vyberať z textu potrebné informácie a porovnávať ich s už nadobudnutými vedomosťami a získanými skúsenosťami. V materskej škole je možné ju využiť na rozvoj predčitateľskej gramotnosti. Dieťa text nečíta, ale je aktívnym poslucháčom. V opise je spracovaný podrobný návod na jej využitie, ako aj základné princípy tejto metódy.

Edukačná aktivita, ktorá je využiteľná v plánovaných vzdelávacích aktivitách, ale i ako hrová činnosť pri hrách podľa výberu dieťaťa. Je zameraná hlavne na technické a manipulačné zručnosti detí, priestorovú orientáciu, ale hlavne na rozvoj pohybu vychádzajúceho zo zápästia, nácvik štipcového úchopu.

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Využívanie profesijných kompetencií v praxi a tvorba atestačného portfólia

Lektor: 
RNDr. Mária Rychnavská, PhD.
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
Mgr. Adriana Lančaričová
Mgr. Beáta Juráková
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

Východiská a možnosti v oblasti profesijného rozvoja v rámci metodického združenia, predmetovej komisie a vzdelávacej oblasti

Lektor: 
PhDr. Jarmila Verbovská
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne