Zacvičme si s plyšovým kamarátom

Zacvičme si s plyšovým kamarátom

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Zacvičme si s plyšovým kamarátom

Cieľová skupina: 4-ročné deti

Vzdelávacia oblast: zdravie a pohyb

Výkonový štandard:

Manipuluje s náčiním: chytanie a podávanie

Obsahový štandard:

Chytanie a podávanie plyšovej hračky

Kľúčové kompetencie:

 • psychomotorické
 • interpersonálne
 • komunikačné kompetencie

Cieľ aktivity:

Rozvíjať manipulačné zručnosti s predmetmi/hračkami

Prostredie: materská škola – telocvičňa, trieda

Forma: skupinová, frontálna

Trvanie: 40 min.

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti zdravie a pohyb na rozvíjanie manipulačných zručností. Vzdelávacia aktivita je zameraná na formovanie psychomotrických, interpersonálnych a komunikačných kompetencií. Metodická inšpirácia je zameraná na poskytovanie správneho pohybového vzoru, prostredníctvom ktorého sa modeluje pohybová kultúra dieťaťa.

Potrebný materiál: plyšové zvieratká

OPIS AKTIVITY

Motivácia:

Plyšové zvieratká sa usmievajú a rady by si s deťmi zacvičili. Zoberieme ich na prechádzku a zacvičíme si spolu s nimi (deti budú cvičiť s plyšovými hračkami v kruhu):

 • kráčame pomaly, plyšákydržíme pred sebou – našľapujeme cez pätu na špičky,
 • kráčame po špičkách, plyšákyzdvihneme vysoko nad hlavu, držíme v oboch rukách,
 • bežíme, plyšáky” držíme v jednej ruke, meníme tempo (trianglom učiteľka udáva tempo),
 • poskakujeme na mieste znožmo, skúsime aj striedavo z jednej nohy na druhú, „plyšáky” držíme pred sebou, môžeme sa aj zatočiť,
 • vydýchame sa: pri nádychu zdvihneme „plyšáky” hore – vzpažíme, pri výdychu dáme „plyšáky” cez predpaženie dole.

Rozcvičenie:

 • Krčná chrbtica – sed rovný, chrbát vystretý, „plyšáky” na stehnách. Pozrieme sa hore na slniečko a dolu na plyšovú hračku.                                                                                  Opakujeme 4x.Popis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg
 • Medzilopatkové svalstvo – sed mierne roznožný, upažíme, plyšovú hračku prekladáme z ruky do ruky  v predpažení, následne upažíme.                                                                            

           Opakujeme 4x.Popis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať (3) z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg

 • Brušné svalstvo – ľah vzad (na chrbte), ruky vedľa tela, „plyšáky” máme položené na priehlavkoch. S výdychom zdvihneme hlavu a pozrieme sa na „plyšáky”, s nádychom položíme hlavu na zem.

           Opakujeme 4x.               Popis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať (5) z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg

 • Brušné svalstvo – ľah vzad (na chrbte), ruky vedľa tela, „plyšáky” máme položené na priehlavkoch. S výdychom pomaly dvíhame nohy „plyšáky” chytíme do rúk. Nohy položíme na zem a zároveň prejdeme do sedu rovného. „Plyšáky” položíme na priehlavky, ľahneme si.        

           Opakujeme 3 – 4x.Popis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať (7) z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg

 • Uvoľňovanie bedrového kĺbu – sed pokrčmo vzadu, „plyšáky” medzi kolenami. Striedavo vytáčame nohy vpravo a vľavo (kolíšeme „plyšáky”).

            Opakujeme 3 – 4xPopis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať (6) z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg

 • Stehenné svalstvo – mierny stoj rozkročný, „plyšáky” držíme obidvoma rukami v predpažení, predklon k jednej nohe, vzpriam, opakovať k druhej nohe.

             Opakujeme 4x.Popis: C:\Users\janka\Desktop\Kopírovať (2) z Kopírovať z IMG_20181206_0001.jpg

 

Hlavná časť vzdelávacej activity:

 

Cvičenie v kruhu:

 • Sed rovný, „plyšáky” pod nohami. „Plyšáky” pôjdu na prechádzku. Vyberieme jedného „plyšáka”, dieťa ho uchopí oboma rukami zo svojich nôh a položí na nohy suseda. Ten ho uchopí a položí ďalej. Keď sa hračka vráti k majiteľovi, vyberieme druhú hračku a cvičenie opakujeme. Následne môžeme podávať len jednou rukou. Opakujeme 4 – 5x. Ak cvičenie deti zvládnu, podávame naraz dve hračky – „plyšáky” sa naháňajú, hra sa zrýchľuje. Zopakujeme aspoň 2x.
 • V stoji si „plyšáka” vyhadzujeme a chytáme ho oboma rukami.
 • Vytvoríme dvojice alebo trojice a „plyšáky” si navzájom hádžeme najskôr v sede, potom aj v stoji. Vždy jedného, ale vystriedame všetkých,
 • Ľahneme si na chrbát, položíme si „plyšáky” na hrudník, pomaly zhlboka dýchame. Sadneme si, pohladíme „plyšáky” a „plyšáky” pohladia nás na tvári, rukách a postupne po celom tele.

 Záverečná časť:

Tanček s plyšákmi – deti tancujú s hračkou/plyšákom vo dvojiciach na hudbu.

 

Evaluácia aktivity: (na základe vzdelávacej aktivity)

Cvičenie bolo realizované v skupine 4-ročných detí. Motivácia bola zvolená v rámci cieľa vzdelávacej aktivity, deti mali dostatočný priestor a čas na pohyb, bola použitá vhodná terminológia. Vo vzdelávacej aktivite boli uplatňované efektívne stratégie a metódy v rámci motorického učenia sa, individuálneho prístupu v rámci výkonového štandardu. Využívali sa prostriedky (plyšové hračky) na rozvoj psychomotorických zručností.

Pozorovaním, usmerňovaním detí učiteľka overovala, ako deti pohyb zvládajú a k trom deťom bol realizovaný individuálny prístup, boli usmerňovné k správnosti prevedenia cvikov.

Formatívne hodnotenie bolo uplatňovné, boli povzbudzované pochvalou vzhľadom na ich individuálne možnosti a schopnosti. U detí boli podporované pozitívne vzťahy, spolupráca, súdržnosť v rámci skupiny, dodržiavanie inštrukcií a pravidiel. Dôležitá bola kvalita prevedia pohybov.

Deti vykonávali východiskové polohy a postoje na držanie tela, uplatňovali správne dýchanie, vedeli v rámci individuálnych možností zladiť pohyb s hudbou. Dodržiavali inštrukcie a pravidlá (opakovali úkony demonštrované učiteľom), verbálne, vizuálne. Deti hodnotili svoj výkon, výkon iných detí (napr. tebe to nešlo, to musíš takto urobiť – pozri). Vyjadrili pocit radosti (potleskom) z realizovanej activity.

 

Metodické poznámky:

Pri podávaní môžeme meniť smer, môže ísť o podávanie za chrbtom, pod nohami, vo vzpažení.

Záleží, ako deti zvládnu podávanie. Taktiež môžeme meniť východiskové polohy – sed, kľak, sed na päty, stoj.

Podľa počtu detí môžeme vytvoriť aj dva kruhy. Do kruhov zaradíme deti podľa ich pohybových schopností. Deti môžu cvičiť samostatne, len ich podľa potreby usmerňujeme.  Menej zdatné cvičia s pomocou – cvičenie nacvičujeme alebo docvičujeme.

 

Autor/Zdroj: Janka Kurusová, MŠ: Elokované pracovisko, Dedovec 1747, Považská Bystrica

Upravila: PaedDr. Eva Bruteničová, učiteľka profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC, Bratislava

Pripomienkovala: PaedDr. Mária Roučková

 

Zdroje:

Turek, I., 2008. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2008. 595 s. ISBN 978-80-8078-198-9.

Zdravie a pohyb. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/files/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/ppv_z...

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-p...