učiteľ materskej školy

Aktuálne: 

Možnosti využitia IDP - Interaktívnej digitálna edukačnej pomôcky AMV - v edukácii

Lektor: 
Mgr. Gabriela Zábušková
PaedDr. Adriana Gondová
Forma podujatia: 
prezenčne

Výtvarná výchova 1 Naturálny motív

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy, portfólio, atestácie MŠ

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Školská mediácia - predchádzajme negatívnym prejavom v správaní

Lektor: 
Mgr. Dana Váňová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Portfólio a profesijný štandard pre učiteľov MŠ

Lektor: 
Mgr. Adriana Kvetková
Forma podujatia: 
prezenčne

Profesijné štandardy - atestácie - portfólio MŠ

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj komunikačných zručností učiteľa materskej školy

Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Forma podujatia: 
prezenčne

Tvorba projektov pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ a SŠ

Lektor: 
Mgr. Jana Medvecová
Ing. Drahoslav Knapík
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Finančná gramotnosť pre učiteľov MŠ, ŠZŠ, ZŠ

Lektor: 
Ing. Mgr. Mária Pirkovská
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpretácia výtvarného diela v edukačnom procese

Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

INŠPIRÁCIE VO VZDELÁVACEJ OBLASTI JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE UČITEĽOV MŠ

Lektor: 
PaedDr. Jana Paleschová
Forma podujatia: 
prezenčne

Dramatická výchova pre súčasnú školu

Lektor: 
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
prezenčne

AKO PRACOVAŤ S NÁHODOU VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Lektor: 
PaedDr. Dagmar Koštrnová
Mgr. Andrea Makišová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Od predčitateľskej gramotnosti k čitateľskej gramotnosti

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Význam a tvorba portfólia v profesijnom rozvoji PZ v MŠ, ZŠ a ŠKD s VJM

Lektor: 
PaedDr. Mária Pálinkáš
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Inkluzívna edukácia v materskej škole

Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Forma podujatia: 
prezenčne

Krátka motivačná inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie vzdelávacej aktivity z oblasti umenie a kultúra – časť hudobná výchova. Prostredníctvom rytmizácie, nácviku piesne, hudobnej dramatizácie sme sa zamerali na rozvoj detskej fantázie, emocionálneho cítenia a upevnenia priateľstiev v kolektíve. Vychádzali sme z vývinových špecifík a hudobných predispozícií detí predškolského veku. Stanovené ciele sú spracované v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metódy predčitateľskej gramotnosti v podmienkach materskej školy a na prvom stupni ZŠ

Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

LETNÁ ŠKOLA PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY V OBLASTI ROZVÍJANIA PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Forma podujatia: 
prezenčne

LETNÁ ŠKOLA PRE UČITEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY V OBLASTI ROZVÍJANIA PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Lektor: 
PaedDr. Eva Bruteničová
Mgr. Marta Remetová
Forma podujatia: 
prezenčne

Pedagogická diagnostika v materskej škole v kontexte profesijných štandardov

Lektor: 
PaedDr. Silvia Mináriková, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Prirodzeným spôsobom komunikácie u človeka je reč, ktorej vývinové tempo je najvýraznejšie v období predškolského veku. Osvojovaniu si základov správnej komunikácie sa dominantne venuje vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ŠVP). Hlavným cieľom uvedenej vzdelávacej oblasti „je rozvinutie komunikačných kompetencií dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového potenciálu písanej reči“ (ŠVP 2016, s. 10). Jednou z jazykových rovín je fonematicko-fonologická rovina reči dieťaťa, čiže zvuková stránka jazyka (hlásky, fonémy). V tejto rovine je základným predpokladom správneho rečového vývinu dieťaťa predškolského veku fonologické uvedomovanie (schopnosť diferencovať jednotlivé fonémy). Kľúčovou činnosťou v tomto období je hra – najprirodzenejšia činnosť v živote dieťaťa, prostredníctvom ktorej dieťa absorbuje množstvo vedomostí, zručností a spôsobilostí. Prezentovanú aktivitu tvorí plejáda hier zameraných na diferenciáciu začiatočných hlások slov. Ich realizáciou rozvíjame dieťa celostne, vzájomným prelínaním vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia s inými vzdelávacími oblasťami ŠVP: matematika a práca s informáciami (v obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine); človek a spoločnosť (spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných predpokladov); človek a svet práce (používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade).

Spolupráca školy s rodičmi detí a žiakov

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Metodické združenie v pedagogickom riadení materských a základných škôl

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Forma podujatia: 
online (webinár...)