PhDr. Roman Kvapil, PhD.

autor/garant

UID: 
PhDr. Roman Kvapil, PhD.
Priezvisko: 
Kvapil
Autori: 

Roman Kvapil, Darina Bačová, Karol Csiba, Zlatica Ilievová, Janka Píšová, Martina Uličná, Júlia Vrábľová

Predkladaná metodická príručka je len úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých učiteľov, ktorí prichádzajú do kontaktu so slovenčinou ako cudzím jazykom a predovšetkým s deťmi cudzincov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na Slovensku a stali sa súčasťou kolektívov slovenských škôl.

Učebný zdroj určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu sa zameriava na inovatívnu vyučovaciu metódu – konštruktivizmus, ktorý nanovo definuje nielen žiacke, ale aj učiteľské roly. Prepojením teoretickej a praktickej časti prehľadne približuje zvolenú problematiku a prináša konkrétne príklady na využitie konštruktivistickej metódy na hodine anglického jazyka.

Učebný zdroj bol vytvorený k akreditovanému programu Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka. Podstatnou časťou teoretickej časti učebného zdroja sú úvahy o tom, či pojem reálie korešponduje s tým, čo je ich  skutočnou podstatou. Praktické cvičenia z ruského jazyka by mali smerovať k cvičeniam od reálií k interkultúrnemu dialógu.

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie profesijných kompetencií potrebných pri plnení úloh v oblasti tvorby maturitných zadaní z ruského jazyka , na metodiku testovania ústneho prejavu a tvorbu zadaní ústneho prejavu pre úrovne B1a B2

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej školy v aplikácii konštruktivistického prístupu vo vyučovaní anglického jazyka.

Inovovať a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov francúzskeho jazyka v oblasti tvorby testov – zatvorených úloh a komunikatívnych aktivít podľa typológie DELF a externej a internej časti maturitnej skúšky.

Vzdelávací program je zameraný na inováciu profesijných kompetencií učiteľov ruského jazyka v oblasti praktickej komunikácie v ruskom jazyku a interpretácie súčasných ruských reálií