PaedDr. Nadežda Kašiarová

autor/garant

UID: 
Mgr. Nadežda Kašiarová
Priezvisko: 
Kašiarová

Obsahom učebného zdroja je súhrn teoreticko-metodologických východísk o možnostiach rozvoja čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie v rámci spoločného postupu učiteľov. Vzťahuje sa predovšetkým na komplexne plánovanie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov v školskom vzdelávacom programe.

Študijný materiál poskytuje informácie o čitateľskej gramotnosti a jej význame v školskom vzdelávaní, o texte ako zdroji na rozvoj učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní, o procesoch a úrovniach porozumenia textu podľa medzinárodnej výskumnej štúdie PIRLS , o podstate, kvalite a vlastnostiach pedagogického merania, o troch etapách merania (zisťovania) čitateľskej gramotnosti, o projektovaní, konštrukcii a vyhodnocovaní testov čitateľskej gramotnosti žiakov, o stratégiách a metódach rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní je učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Jeho hlavným cieľom je aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov porozumieť rôznym typom textov, vyberať, hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich v učení.

Študijný text Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je udržanie a prehĺbenie kompetencií učiteľa potrebných na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa ma rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.

Vzdelávací program je určený pre učiteľov prvého a druhého stupňa základnej školy - konkrétne učiteľskému zboru jednej základnej školy. Čitateľská gramotnosť je nadpredmetová kompetecnia a podľa záverov rôznych meraní sa má rozvíjať na všetkých predmetoch kognitívneho zamerania, a preto vzdelávanie celého zboru alebo jeho väčšej časti môže zlepšiť kvalitu čitateľskej gramotnosti žiakov pri systematickom rozvoji a pri spoločnom postupe učiteľov v rámci ich školského vzdelávacieho programu.