Mgr. Dagmar Belušková

autor/garant

UID: 
Mgr. Dagmar Belušková
Priezvisko: 
Belušková
Autori: 

D. Belušková Šedibová

Učebný zdroj, ktorý bol vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi je určený predovšetkým učiteľom, špeciálnym pedagógom, vychovávateľom a asistentom učiteľov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Učitelia ho môžu využiť ako teoretický manuál poskytujúci okrem základných pojmov a špecifických vývinových období autistu aj východiská pre pedagogickú prax.

Autori: 

D. Belušková,Grešková

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Duchovná scéna bude využiteľný predovšetkým na výučbu prierezových tém multikulturálnej výchovy, výchovy k mysleniu v európskych globálnych súvislostiach. Obsahom učebného zdroja je analýza vzťahu štátu a cirkví, prepojenia náboženských a politických systémov a ich vplyvu na vznik náboženských extrémistických hnutí v rôznych častiach sveta.

Autori: 

D. Belušková,T. Baginová

Cieľom učebného zdroja Prevencia kriminality je poukázať na kriminalitu mládeže a na preventívne pôsobenie štátu, vzdelávacích a kultúrnych zariadení, ako aj rodiny. Venuje sa aj problematike agresívneho spávania a šikanovania a opisuje problematiku obchodovania s ľuďmi a význam prevencie v tejto oblasti na stredných a základných školách.

Autori: 

D. Belušková,M. Mišík

Vyučovacie hodiny slohu patria medzi najnáročnejšie hodiny v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných a stredných školách a vyžadujú si náročnú prípravu zo strany učiteľa. Práca s kvalitnými ukážkami, ktoré dokážu žiakov zaujať, sa javí ako veľmi efektívna, ale je časovo náročná.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky a skúsenosti v oblasti rozvoja kritického a analytického pohľad na náboženstvo, s cieľom pochopiť, ako sa vyvíja a ako vplýva na súčasný svet.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky s dôrazom na komunikačné schopnosti a zručnosti, kreatívny a inovatívny prístup k vyučovacej hodine.

Vzdelávací program poskytne účastníkom poznatky a skúsenosti pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov s autizmom.

Výsledkom vzdelávania je rozvíjanie a aktualizovanie profesijných kompetencií a zručností v rámci
vytvorenia systému opatrení súvisiacich s prevenciou voči rôznym prejavom kriminálnej činnosti
a súčasne zvyšovanie a posilňovanie kompetencií učiteľov v súvislosti s touto problematikou.