Ing. Alena Tomengová, PhD.

autor/garant

UID: 
Ing. Alena Tomengová, PhD.
Priezvisko: 
Tomengová

Úspešné vzdelávanie v oblasti prírodných vied si vyžaduje odborne zdatných učiteľov, primerane náročné a motivujúce kurikulum a vyučovacie metódy, ktoré aktívne zapoja žiakov do procesu učenia sa. Odborníci z oblasti vzdelávania prírodných vied odporúčajú používať nové prístupy na všetkých úrovniach vzdelávania. V mnohých prístupoch dominuje vedecká metóda poznávania. Cieľom je priniesť do prírodovedného vzdelávania to najlepšie z vedy.

Vzdelávanie súčasnej mladej populácie je napriek pokroku vo všetkých ob-
lastiach nášho života ešte stále výrazne zaťažené akademickými tradíciami tak
v oblasti kurikula (obsahu – čo učíme), ako aj v oblasti vyučovacích metód
(ako to učíme).
Otázka je, či to, čo učíme je potrebné pre život a prácu v rôznych oblastiach
a či metódy, ktoré používame, zabezpečujú požadované vedomosti, zručnosti
a postoje na budúce uplatnenie sa v reálnej praxi.

Vzdelávací program inovuje profesijné kompetencie učiteľov v oblasti prípravy , realizácie a hodnotenia aktivity žiakov v súvislosti s riešením problémov metódami vedeckého bádania

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií učiteľa v oblasti vedenia žiaka k spotrebiteľkému správaniu sa a aplikácii postupu pre posudzovanie rizika spotrebiteľských výrobkov a využitie informácií o výrobku pri kúpe

Vzdelávací program je zameraný na rozšírenie profesijných kompetencií učiteľa v oíblasti aktívneho učenia sa žiaka - aktivizujúce metódy, čitateľské stratégie realizované interaktívnym spôsobom