psychológia

Pri práci s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je veľmi dôležité si pamätať, že každý človek potrebuje vo svojom živote dodržiavať určitý systém a mať určitú mieru predvídateľnosti. Nájsť systém učenia sa jednotlivých  žiakov je náročnou úlohou učiteľa. Práve žiaci so ŠVVP majú problémy s výberom vhodnej metódy a spôsobov učenia sa. Jednou z možností, ako si dieťa so ŠVVP dokáže zaznamenať informácie a následne ich pretransformovať do využiteľných súvislostí, je grafická podpora a vizualizácia.

Autori: 

PaedDr. Dagmar Koštrnová

Vzdelávací materiál k akreditovanému vzdelávaciemu programu

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Autori: 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.

Každý deň sa stretávame s tým, že má niekto odlišný názor, postoj, vyznáva iné hodnoty, je nám menej sympatický, bráni nám dosiahnuť to, čo chceme. Riešenie konfliktov je preto súčasťou fungovania každého človeka v sociálnom svete – či sa dohadujeme s vlastnými deťmi o tom, ako môžu byť dlho pri počítači, kedy sa môžu vrátiť večer domov, s kolegami o termíne školského výletu, či s predavačkou o reklamácii nekvalitného výrobku, s priateľmi zas o rozdielnych názoroch na divadelné predstavenie atď. (Bednařík, 2001)

Hlavným zámerom predkladaného učebného zdroja je pomôcť rozšíriť, rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov a vychovávateľov v oblasti zvládania agresívneho správania detí a mládeže v školách a školských zariadeniach. Dúfame, že informácie obsiahnuté v tomto učebnom zdroji prispejú k porozumeniu príčin a motívov agresívneho správania sa žiakov v škole, k identifikácii cieľov agresívneho správania a následne k preventívnym a intervenčným aktivitám zameraným na elimináciu prejavov takéhoto správania.