učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Absolvovaním vzdelávacieho programu „IKT v predmetov výtvarná výchova a výchova umením“
si pedagogickí zamestnanci udržujú svoje profesijné kompetencie na štandardný výkon činností učiteľa
predmetov výtvarná výchova a výchova umením v súvislosti s tvorbou a implementáciou školského
vzdelávacieho programu s obsahovým zameraním na využitie moderných informačno - komunikačných
technológií a využívaním netradičných techník vo vyučovaní.

Vzdelávací program je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností v oblasti pracovného práva, aplikáciu poznatkov pri riešení konkrétnych situácií, realizáciu cvičení zážitkového učenia na zvyšovanie právneho vedomia žiakov v danej oblasti