PaedDr. Danica Gondová

autor/garant

UID: 
PaedDr. Danica Gondova, PhD.
Priezvisko: 
Gondová
Autori: 

PaedDr. Danica Gondová, PhD.

Jedným z prístupov, ktorý umožňuje dosiahnuť uvedené ciele, volí metódy orientované na žiaka a podčiarkuje individualizovaný prístup k žiakom, je integrované vyučovanie obsahu a jazyka, známe ako CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Autori: 

D. Gondová

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Rozvoj produktívnych jazykových kompetencií žiakov a ich hodnotenie.  Cieľom publikácie je prezentovať moderné metódy a aktivity, ktoré umožnia  zvýšiť profesionálne kompetencie učiteľov AJ.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania nácvik tvorby úloh na získavanie jazykových návykov (manipulatívne úlohy) žiakov, úloh určených na nácvik jazykových kompetencií (produktívnych zručností) žiakov a spôsoby hodnotenia produktívnych zručností.

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania podnety na rozšírenie profesijných kompetencií z oblasti implementácie interdisciplinárneho (medzipredmetového) prístupu k vyučovaniu cudzieho jazyka a ďalšieho predmetu do vyučovacieho procesu. Aktivity sú zamerané na používanie cieľového jazyka ako prostriedku komunikácie a zároveň v predmete aj ako prostriedku učenia sa žiakov.