Mgr. Mária Marciová

autor/garant

UID: 
Mgr. Mária Marciová
Priezvisko: 
Marciová

Táto práca je určená učiteľom anglického jazyka, ktorí chcú rozvíjať a zdokonaľovať písomný prejav svojich žiakov. Cieľom práce je podať  stručnú charakteristiku tvorivosti, tvorivého vyučovania a tvorivého písania.

Cieľom učebného zdroja je rozvinúť zručnosti a vedomosti učiteľov, pomôcť im uvedomiť si špecifiká učenia sa žiakov na prvom stupni základnej školy a prehodnotiť aktivity a úlohy, ktoré na hodinách cudzieho jazyka používajú. Učebný zdroj zároveň poskytuje množstvo nových nápadov a námetov na precvičovanie rôznych aspektov cudzieho jazyka.

Učebný zdroj Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku od Mgr. Márie Marciovej je určený predovšetkým učiteľom anglického jazyka na základných školách.

Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické riešenia ako využívať výsledky psychodidaktickej analýzy učiva v kontexte so vzdelávacími cieľmi pri tvorení maturitných zadaní podľa Bloomovej taxonómie výukových cieľov.

V zmysle nových záväzných pedagogických dokumentov ŠVP – ISCED 1, 2, 3 a profesijných štandardov zdokonaliť profesijné kompetencie a odborne, metodicky a prakticky pripraviť pedagogických zamestnancov na efektívne uplatnenie tvorivej dramatiky ako vyučovacieho média.

V zmysle nových záväzných pedagogických dokumentov ŠVP – ISCED 1 a profesijných štandardov odborne, metodicky a prakticky pripraviť učiteľov primárneho vzdelávania na efektívne a inovatívne vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni základnej školy.

Vzdelávací program umožní účastníkovi vzdelávania poznať široký diapazón aktivizujúcich a hrových metód podporujúcich pozitívny postoj k učeniu sa anglického jazyka u žiakov na 1. stupni ZŠ a využívaž tieto metódy vo vyučovacom procese .