Ing. Boris Sihelský

autor/garant

UID: 
Ing. Boris Sihelsky
Priezvisko: 
Sihelský
Autori: 

M. Valent,B. Sihelský

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Inovácie v sebahodnotení školy.
Hlavným cieľom učebného zdroja je zlepšiť kvalitu školy prostredníctvom sebahodnotenia a sprostredkovať tento fenomén účastníkom vzdelávania.

Autori: 

M. Lehotský,M. Novák,B. Sihelský

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Líderstvo v škole.
Cieľom tohto študijného materiálu je pomôcť účastníkom vzdelávacieho programu reflektovať ich líderské kompetencie v budovaní školy ako prostredia priaznivého pre proces výučby.

Študijný materiál poskytuje informácie o čitateľskej gramotnosti a jej význame v školskom vzdelávaní, o texte ako zdroji na rozvoj učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní, o procesoch a úrovniach porozumenia textu podľa medzinárodnej výskumnej štúdie PIRLS , o podstate, kvalite a vlastnostiach pedagogického merania, o troch etapách merania (zisťovania) čitateľskej gramotnosti, o projektovaní, konštrukcii a vyhodnocovaní testov čitateľskej gramotnosti žiakov, o stratégiách a metódach rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Vzdelávanie je zamerané na rozvoj kompetencií učiteľa vedieť sa vyjadriť sa ku kvalite a účinnosti svojej pedagogickej práce so žiakmi. Učebné aktivity (prezenčná časť) a úlohy (dištančná časť) umožňujú
účastníkom naučiť sa a v praktickej podobe uplatniť metodológiu pedagogického skúmania kvality a učinnosti svojho vyučovania v intenciách prípravy, realizácie a vyhodnotenia svojho projektu pedagogického skúmania a navrhnutia korekcie do budúcnosti pedagogickej práce.

Zdokonaliť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti. Účastník vzdelávania sa naučí vyhodnotiť súčasný stav kvality školy, triedy prostredníctvom vybratých sebahodnotiacich metód a navrhnúť korekcie na jej zlepšenie.

Účastník, v rámci modelu troch prameňov školského líderstva (budovanie vzťahov, spoločná morálna misia a zdieľaná viera v aktivitu), sa naučí spoznať základné črty kultúry svojej školy, pomenovať želanú zmenu a k nim vybrať vhodný typ líderstva. Výsledkom je realizačný projekt zmeny.
Zvlášť zdôraznené sú efekty pre dnešnú dobu veľmi citlivé - líderstvo a moc a udržatelné líderstvo. Odporúčame aby sa vzdelávania v rámci tohto vzdelávacieho programu zúčastnili aspoň dvaja – traja
zamestnanci z jednej školy, školského zariadenia.

Účastník vzdelávania sa naučí: pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť projekt empirického pedagogického skúmania vyučovania vo svojej triede (ročníku, na škole).