ekológia

Fórum učiteľov - prírodovedná gramotnosť

Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Využívanie pracovných listov ako aktivizujúcej pomôcky na vyučovacích hodinách BIO

Lektor: 
PhDr. PaedDr. Slávka Džačovská, PhD., MBA
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Tvorba úloh na rozvoj prírodovednej gramotnosti

Lektor: 
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Volečková Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Špaldová Iveta Mgr.

Autorka ponúka pracovné témy so zaujímavými ekologickými témami odpadov, ovzdušia, vody, základov ekológie a chránených rastlín. Pri plnení jednotlivých úloh žiaci používajú triedenie, priraďovanie, výber, doplňovanie, vytváranie správnych dvojíc. Autorka do zadaní zakomponovala aj osemsmerovky, prešmyčky a doplňovačky. Žiaci môžu vyjadriť vlatné postoje a riešenia rôznych ekologických problémov, čím si rozvíjajú schopnosť kritického myslenia.

Autori: 

Sabolová Bibiána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Ochranár. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s príbehom o lese, o slnku, ktoré sú doplnené rôznymi osemsmerovkami, dopňovačkami.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

PaedDr. Kušniriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Mgr. Lazorová Ľudmila

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.

Autori: 

PaedDr. Kušníriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

PaedDr. Kušníriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Nosnými témami aktivity, ktorú možno realizovať aj ako samostatnú vyučovaciu hodinu (napr. občiansku výchovu, slovenský jazyk, triednickú hodinu) v kontexte vzdelávania s globálnou dimenziou, sú globálne občianstvo, vzájomná závislosť, zodpovednosť, zmena, ľudské práva, osobná a občianska angažovanosť. Žiaci sa učia využívať svoj osobný potenciál pri uskutočňovaní zmien ako jednotlivci na lokálnej i globálnej úrovni, rozvíjať sebaúctu a schopnosť sebauplatnenia, uplatňujú kritické myslenie, spoločne riešia problém.

Autori: 

E. Gullach, B. Gullach

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Príprava vyučovania s uplatnením komplexného prístupu v štúdiu prírody je inovovať a zdokonaľovať profesijné kompetencie v aplikácii celkového prístupu k štúdiu prírodných javov a zákonitostí v učebných aktivitách potrebných na stimuláciu žiakov vnímať, objavovať a pochopiť procesy prebiehajúce v prírode.

Autori: 

M. Pjatková,A. Popovič

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zážitkové učenie v environmentálnej výchove.
Hlavným cieľom učebného zdroja je prehĺbiť profesijné kompetencie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy.

Autori: 

D, Ďurajková,M. Nogová

Metodika tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch je obsahom aktualizačného vzdelávacieho programu s názvom Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch, ktorý ponúka učiteľom možnosť aktualizovať profesijné zručnosti v oblasti evalvácie a objektívneho hodnotenia výkonov žiakov. V učebnom zdroji sa autorky pokúsili zhrnúť základné pojmy a kategórie teórie testovania v súvislosti s predmetmi vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty.