Sprístupňovanie informácií

Metodicko-pedagogické centrum je povinnou osobou podľa  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Podávanie žiadostí

  • písomne

poštou na adresu:
METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM
Ševčenkova 11
P. O. Box 58
850 05 Bratislava 55

  • osobne v

Metodicko-pedagogickom centre, Ševčenkova  11, 850  05 Bratislava 55, generálne riaditeľstvo, podateľňa

Pondelok:     09.00 hod. -  14.30 hod.
Utorok:     09.00 hod.  - 14.30 hod.
Streda:     09.00 hod.  - 14.30 hod.
Štvrtok:     09.00 hod.  - 14.30 hod.
Piatok:     09.00 hod.  - 13.30 hod.

 

  • ústne v:

Metodicko-pedagogickom centre, Ševčenkova  11, 850  05 Bratislava 55
-    generálne riaditeľstvo, kancelária generálneho riaditeľa, 1. poschodie
-    regionálne pracoviská a detašované pracovisko – viď kontakty

  • telefonicky na č.:    +421/2/48 20 94 53, +421/2/48 20 94 46

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí byť zrejmé:

a) ktorej povinnej osoby je určená,
b) meno a priezvisko, adresu pobytu žiadateľa fyzickej osoby alebo názov alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Lehoty na vybavenie žiadostí
Pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie Metodicko-pedagogické centrum dodržiava tieto lehoty:
•    5 dní - postúpenie žiadosti, ktorú nemôže  vybaviť a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať,
•    8 pracovných dní - odpoveď žiadateľovi na úplnú žiadosť, ak nie sú závažné dôvody na predĺženie lehoty,
•    15 pracovných dní - ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
•    16 pracovných dní – v prípade predlženia lehoty zo závažných dôvodov uvedených v zákone o slobodnom prístupe  k informáciám,
•    30 pracovných dní – v prípade predĺženia lehoty, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme,
•    15 dní - rozhodnutie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie nadriadeným orgánom (Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky).

Vybavenie žiadosti
Príslušným na konanie o sprístupnení informácie je v prvom stupni generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra.
Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti na sprístupnenie informácie je žiadateľ oprávnený podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti. Odvolanie sa posiela tomu, kto rozhodnutie vydal alebo mal vydať, t. j. generálnemu riaditeľovi Metodicko-pedagogického centra. V prípade, že generálny riaditeľ Metodicko-pedagogického centra nevyhovie odvolaniu v plnom rozsahu v rámci autoremedúry, bezodkladne postúpi odvolanie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Úhrada nákladov
Metodicko-pedagogické centrum nepodmieňuje sprístupnenie informácie zaplatením úhrady ani zálohy. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou materiálnych nákladov spojených so sprístupnením informácie.
Úhrada nákladov na sprístupnenie informácií je ustanovená v sadzobníku úhrad:
•    Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a)    0,03 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
b)    0,04 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
c)    0,05 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
d)    0,07 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3

•    0,30 eura za 1 ks CD ROM

•    obálka

a)    formát A6 – 0,02 eura
b)    formát A5 – 0,03 eura
c)    formát A4 – 0,06 eura 

•    náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

•    Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

•    Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

•    Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

a)    poštovou poukážkou
na č. účtu: 7000063652/8180 a IBAN: SK71 8180 0000 0070 0006 3652, VS: 211, KS: 0308

b)    bezhotovostným prevodom na účet v banke, č. účtu: 7000063652/8180 a IBAN: SK71 8180 0000 0070 0006 3652, VS: 211, KS: 0308

c)    v hotovosti do pokladne Metodicko-pedagogického centra, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Žiadosť - príloha
Smernica MPC - príloha
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - http://jaspi.justice.gov.sk/

Metodicko-pedagogické centrum (MPC)
•    Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve   a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadenou rozpočtovou organizáciou štátu na výkon  metodickej činnosti a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.
•    MPC je právnická osoba, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene, nadobúda práva, zaväzuje sa a má právnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Štatutárnym orgánom MPC je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
•    MPC je rozpočtovou organizáciou, ktorá je príjmami a výdavkami napojená  na rozpočtovú kapitolu ministerstva. Samostatne hospodári s  pridelenými verejnými zdrojmi. Platobný styk vykonáva prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici. Identifikačné číslo MPC je: 00164348.
•    Sídlom MPC je Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.
   
S činnosťou Metodicko-pedagogického centra súvisia najmä tieto právne predpisy:
•    Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•    Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•    Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
•    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov