Oznam o atestáciách

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) je podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) atestačnou organizáciou na organizovanie 1. a 2. atestácie pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ) na základe oprávnenia na organizovanie atestácií č. 1/2019 - AT, ktoré mu bolo vydané MŠVVaŠ SR dňa 26. 11. 2019.

Žiadosť o vykonanie atestácie vrátane atestačného portfólia podáva žiadateľ v elektronickej aj tlačenej forme. Pred vytlačením elektronickej žiadosti je potrebné nahrať elektronickú verziu atestačného portfólia podľa požiadaviek uvedených v žiadosti (veľkosti súborov, povolené typy súborov).

Viac informácií o atestačnom procese nájdete v prílohách:
 Príloha 1 Oznam o atestáciách
 Príloha 2 Informácie o predkladaní žiadosti a atestačného portfólia
 Príloha 3 Obsah vyhodnotenia atestačného portfólia
 Príloha 4 Informácie o priebehu konania atestácií
 Príloha 5 Tézy na atestačnú skúšku pre pedagogických zamestnancov
 Príloha 6 Tézy na atestačnú skúšku pre odborných zamesntnancov
 Príloha 7 Tézy na atestačnú skúšku pre kategóriu vychovávateľ