Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

  1. Žiadosť o duplikát osvedčenia musí byť písomná a zaslaná doporučenou poštou na adresu regionálneho alebo detašovaného pracoviska MPC, v ktorom žiadateľ absolvoval vzdelávanie alebo vykonal atestáciu; vo výnimočných prípadoch možno zaslať žiadosť e-mailom s elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Žiadosť musí obsahovať:

- zdôvodnenie žiadosti o vydanie duplikátu;  

- základné údaje o žiadateľovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, kategória, resp. podkategória, v ktorej absolvoval vzdelávanie alebo vykonal atestáciu;

- názov vzdelávacieho programu, číslo skupiny, dátum absolvovania vzdelávania, dátum ukončenia vzdelávania;

- v prípade vykonania atestácie uvedie evidenčné číslo pridelené jeho atestačnej práci, miesto a dátum konania atestácie a predmet alebo odbor, z ktorého bola atestácia vykonaná.

  1. Keďže žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje lehotu na vydanie duplikátu osvedčenia, žiadosti budú vybavované v takom poradí, ako budú doručené.Lehota na ich vybavenie závisí od množstva ich doručenia a plnenie iných zákonom ustanovených povinností MPC.

 

Vyššie uvedené údaje je nevyhnutné uvádzať z dôvodu rýchleho vyhľadania materiálov o ukončení vzdelávania v registratúre/registratúrnom stredisku MPC. Po vystavení duplikátu regionálnym pracoviskom a po podpise generálnym riaditeľom MPC bude duplikát odoslaný žiadateľovi poštou do vlastných rúk.

 

Pozn.: V prípade, ak žiadateľ nemá k dispozícii žiadne údaje o študijnej skupine, resp. o vzdelávacom  programe, odporúčame kontaktovať niektorého absolventa/kolegu z tej istej skupiny, požiadať ho o kópiu osvedčenia (a napr. so začiernením osobných údajov) zaslať spolu so žiadosťou na MPC. Podľa neho zodpovedný zamestnanec MPC dokáže v registratúre/registratúrnom stredisku MPC vyhľadať protokol o absolvovaní vzdelávania a vystaviť žiadateľovi duplikát osvedčenia.