NP Teachers - aktuality - tlačové správy

Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS)

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (ďalej aj NP TEACHERS) vyhlasuje dňa 15. 12. 2020 prvé kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej aj NOPS).

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov. V NOPS sú podrobne a štruktúrovane opísané vlastné skúsenosti spracovateľa vrátane stručného uvedenia teoretických východísk riešeného problému a opisu zvolených intervencií. Dôležitou súčasťou  z hľadiska využiteľnosti NOPS v praxi je reflexia spracovateľa, kvalitatívne alebo kvantitatívne vyhodnotenie praktickej skúsenosti, ktoré vyústi do návrhu odporúčaní na ich adaptáciu a realizáciu v prostredí iných škôl a školských zariadení.

Učiteľské fóra v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS)

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (ďalej NP TEACHERS) vytvára prostredníctvom učiteľských fór (ďalej UF) priestor na intenzívnejšiu spoluprácu a výmenu skúseností medzi pedagogickými zamestnancami (ďalej aj PZ) a odbornými zamestnancami (ďalej aj OZ) škôl a školských zariadení. Učiteľské fóra sú nástrojom spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie) a komunikácie PZ a OZ, ktorá bude realizovaná prezenčne alebo prostredníctvom elektronických platforiem.

TLAČOVÁ SPRÁVA z prezentácie národného projektu PROFESIJNÝ ROZVOJ UČITEĽOV – TEACHERS

Metodicko–pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, predstavilo  29. septembra 2020 začínajúci národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Hlavným cieľom NP TEACHERS je podporiť profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov pri zavádzaní zmien v školách a školských zariadeniach, vrátane zvládania krízovej, post-krízovej situácie a dopadov súvisiacich s prerušením vyučovania v školách a školských zariadeniach (ďalej len „školách“) v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.