Učiteľské fóra v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS)

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (ďalej NP TEACHERS) vytvára prostredníctvom učiteľských fór (ďalej UF) priestor na intenzívnejšiu spoluprácu a výmenu skúseností medzi pedagogickými zamestnancami (ďalej aj PZ) a odbornými zamestnancami (ďalej aj OZ) škôl a školských zariadení. Učiteľské fóra sú nástrojom spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie) a komunikácie PZ a OZ, ktorá bude realizovaná prezenčne alebo prostredníctvom elektronických platforiem.

Lektormi UF budú okrem interných zamestnancov MPC aj externí zamestnanci, odborníci z praxe na uvedenú tému. Zároveň každý z účastníkov môže byť aktívny aj ako lektor UF, môže navrhovať témy na diskusiu a výmenu skúseností, môže sa podieľať na príprave obsahu a realizácii stretnutí a spracovaní výstupov zo stretnutí.

Činnosť UF v čase účinnosti protipandemických opatrení bude realizovaná dištančne, ale predpokladáme, že do konca projektu bude príležitosť aj na plánované prezenčné stretnutia.

PZ a OZ, ktorí chcú zlepšovať svoju prácu, poznať postupy kolegov z iných škôl pri zavádzaní zmien a riešení každodenných problémov a diskutovať o nich alebo sa chcú pochváliť so svojimi overenými efektívnymi postupmi, si môžu vybrať zo zoznamu učiteľských fór zverejnených v online MPC

Ponuka učiteľských fór, na ktoré sa môžete prihlásiť

Pôvodné učiteľské online fóra