Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS)

Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (ďalej aj NP TEACHERS) vyhlasuje dňa 15. 12. 2020 prvé kolo výzvy na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (ďalej aj NOPS).

 

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov. V NOPS sú podrobne a štruktúrovane opísané vlastné skúsenosti spracovateľa vrátane stručného uvedenia teoretických východísk riešeného problému a opisu zvolených intervencií. Dôležitou súčasťou  z hľadiska využiteľnosti NOPS v praxi je reflexia spracovateľa, kvalitatívne alebo kvantitatívne vyhodnotenie praktickej skúsenosti, ktoré vyústi do návrhu odporúčaní na ich adaptáciu a realizáciu v prostredí iných škôl a školských zariadení.

 

Prvé kolo výzvy je zamerané na skúsenosti s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení, s vytváraním inkluzívnej kultúry v školách a školských zariadeniach, z úspešného zavedenia inovácie a zrealizovaného projektu s dôrazom na riadenie procesov zmien v školách a školských zariadeniach, s vytváraním podmienok a riadením aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v škole, školskom zariadení.

 

Spracovať NOPS môžu pedagogickí alebo odborní zamestnanci, vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Na spracovanie NOPS, zapracovanie pripomienok hodnotiteľa a odovzdanie finálnej verzie NOPS budú mať k dispozícií 75 hodín počas 8 týždňov, za ktoré dostanú finančnú odmenu podľa podmienok uvedených v pracovnej zmluve, ktorú uzavrú s MPC.

 

Ďalšie informácie a presný postup, ako sa stať spracovateľom NOPS, je uvedený na webovej stránke MPC v časti NP TEACHERS https://archiv.mpc-edu.sk/sk/projekty/np-teachers/najlepsiepzozskusenosti.

 

Druhé kolo výzvy bude vyhlásené 05. 03. 2021 a tretie 02. 07. 2021. Aj v roku 2022 budú vyhlásené ďalšie tri kolá výzvy na spracovanie NOPS.

 

 

Spracoval: RNDr. Miroslav Repovský, hlavný odborný riešiteľ podaktivity 1.2 NP TEACHERS