manažment školy

Autori: 

prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.; Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. et PhD.; PaedDr. Viktória Pančíková, PhD.

Cieľom tejto odbornej monografie je poskytnúť vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, niektoré teoretické východiská i praktické podnety a návrhy na zlepšenie podpory profesijného učenia v profesijnom rozvoji učiteľstva.  V práci sa autori interdisciplinárne opierajú o vybrané teoretické  poznatky mnohých vied, akými sú andragogika, pedagogika, psychológia, manažment (školský) a ďalšie.

Predložený učebný text je určený ako doplňujúci materiál k zrealizovaným seminárom, ktoré boli uskutočňované Metodicko-pedagogickým centrom v období november – december 2019. Tento text vznikol ako výstup vzdelávania, ktoré bolo zamerané na tvorbu portfólia ako prostriedku sebahodnotenia a rozvoja učiteľa, preto je jeho obsah prioritne orientovaný na tvorbu portfólia, ktoré má slúžiť ako prostriedok profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca.

Autori: 

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD.

Predložený text reaguje na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (ďalej zákon), najmä na časti súvisiace so zmenami v oblasti profesijného rozvoja a jeho plánovania a to aj v kontexte aktualizačného vzdelávania, ktoré sa má realizovať v škole, školskom zariadení. V nasledujúcom texte je používaný pojem učiteľ ako reprezentatívny pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancov a zväčša aj pojem škola v zastúpení škôl aj školských zariadení (niekde je použitá aj skratka ŠZ).

Uvedená aktivita je určená vedúcim pedagogickým zamestnancom (VPZ), ktorí môžu na základe konkrétnej ukážky uplatnenia akčného výskumu realizovať autoevalváciu školy a riadiť zmeny vo vybranej oblasti procesu riadenia. Vybraným procesom riadenia je proces výučby a problém, ktorý škola plánuje riešiť, sa týka čitateľskej gramotnosti žiakov.