Ako pracovať s pedagogickými stratégiami a kľúčovými kompetenciami

Absolvent vzdelávacieho programu má kompetencie plánovať a projektovať vyučovanie, formulovať ciele vyučovania orientované na žiaka, vybrať a realizovať vyučovacie formy a metódy, reflektovať a hodnotiť vlastnú pedagogickú činnosť v tímovej spolupráci. Vie sa identifikovať s profesijnou rolou a školou, vie vybrať a odskúšať vhodný pedagogický prístup a pedagogické stratégie vzhľadom na konkrétny ŠkVP a navrhnúť ich aplikáciu.

Číslo akreditácie: 
1461/2015 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: