Nové trendy v geovedách s využitím projektového vyučovania

Vzdelávací program prispeje k integrovaniu prírodovedných poznatkov na úrovni ISCED 2 a ISCED 3 a to takým spôsobom, že účastníci vzdelávania, s využitím projektového vyučovania, získajú kompetencie tvoriť projekty s aplikovanými geovednými poznatkami a trendmi, ktoré budú kompaktibilné so školskými vzdelávacími programami.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1223/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: